Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις [ECR-36]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις (Experience in Close Relationship Scale [ECR-36]) δημιουργήθηκε το 1998 από τους Kelly Brennan, Catherine Clark και Phillip Shaver και χωρίζεται σε δύο κλίμακες οι οποίες αξιολογούν την αποφυγή και το άγχος της συναναστροφής.

Στόχος Kλίμακας

Η Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει τον ενήλικο δεσμό με βάση το μοντέλο των δύο διαστάσεων της αποφυγής και του άγχους για συναναστροφή. Η αποφυγή συναναστροφής ορίζεται ως ότι συνεπάγεται φόβο εξάρτησης και διαπροσωπικής οικειότητας, υπερβολική ανάγκη για αυτονομία και απροθυμία για αυτό-αποκάλυψη. Το άγχος συνεπάγεται με φόβο διαπροσωπικής απόρριψης ή εγκατάλειψης, υπερβολική ανάγκη για έγκριση από άλλους και δυσφορία όταν ο άλλος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν ανταποκρίνεται.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 36 στοιχεία σκεπτόμενοι πώς αισθάνονται σε συναισθηματικά οικείες σχέσεις, το πώς βιώνουν γενικά τις σχέσεις, όχι μόνο τι συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη σχέση. Οι ερωτήσεις απαντώνται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Με βάση τις βαθμολογίες που έχουν οι συμμετέχοντες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 7 έως 42 και είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος των βαθμών της αποφυγής και του άγχους. Με την ιδιαιτερότητα ότι ορισμένοι βαθμοί του άγχους πρέπει να αντιστραφούν, δηλαδή αν κάποιος έχει απαντήσει με «6» σε μία ερώτηση πρέπει να το μετρήσει ως «2», αυτό συμβαίνει γιατί σε ορισμένες ερωτήσεις οι υψηλές τιμές αντιπροσωπεύουν χαμηλό άγχος παρά υψηλό. Το ίδιο ισχύει και για την αποφυγή. Τα άτομα που έχουν υψηλή βαθμολογία σε μία ή και στις δύο αυτές κατηγορίες θεωρείται ότι έχουν ανασφαλή προσανατολισμό συναναστροφής ενηλίκων. Επιπλέον, οι υψηλότερες βαθμολογίες σχετίζονται σημαντικά και θετικά με την κατάθλιψη, το άγχος, τη διαπροσωπική δυσφορία ή τη μοναξιά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Τσαγκαράκη, Καφέτσιο και Σταλίκα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Οι συντελεστές εσωτερικής συνέπειας  Cronbach’s a αποδεικνύουν υψηλή αξιοπιστία και για τις δύο κλίμακες, φτάνοντας τιμές μεταξύ 0,91 και 0,94 για την κλίμακα αποφυγής και μεταξύ 0,88 και 0,91 για  την κλίμακα  άγχους.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: R.C. Fraley, N.G. Waller, K.A. Brennan. (2000).

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Τσαγκαράκη, Καφέτσιος και Σταλίκας

Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., & Brumbaugh, C. C. (2011). The experiences in close relationships—Relationship Structures Questionnaire: A method for assessing attachment orientations across relationships. Psychological assessment23(3), 615.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Συμβουλευτική ψυχολογία