Εμπειρική Μέθοδος Δειγματοληψίας [ESM-34]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Εμπειρική Μέθοδος Δειγματοληψίας (Experience Sampling Method [ESM-34]) κατασκευάστηκε το 1995 από τον Delespaul και είναι μια προσπάθεια παροχής ενός έγκυρου μέσου για την περιγραφή παραλλαγών στις αυτό-αναφορές των διανοητικών διαδικασιών. Τo ερωτηματολόγιo καλύπτει την τρέχουσα διάθεση, τις γνώσεις, τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις περιγραφές της στιγμής (π.χ. τοποθεσία, εταιρεία, δραστηριότητα). Το ESM είναι χρήσιμο στην ψυχιατρική, καθώς και σε ασθενείς με σωματική ασθένεια.

Στόχος Kλίμακας

Η Εμπειρική Μέθοδος Δειγματοληψίας είναι μια ερευνητική διαδικασία με σκοπό να μελετήσει τι κάνουν, τι αισθάνονται και τι σκέφτονται οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ζωής. Η μέθοδος επικεντρώνεται στα συμπτώματα (κακή υγεία), καθώς και στην προσαρμοστική λειτουργία (ευεξία), με στόχο την καταγραφή φυσιολογικής καθημερινής ψυχολογικής λειτουργίας. Αρχικά, υπήρχαν τα ημερολόγια χαρτιού που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τηλεειδοποιητές ή ηλεκτρονικά ρολόγια χειρός. Με την πρόοδο της τεχνολογίας η συλλογή δεδομένων βελτιώθηκε, με τη χρήση προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) και ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ένα πρωινό και σε ένα απογευματινό ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια της ημέρας τους μέσα από τις ειδοποιήσεις ήχου που λαμβάνουν από τα PDA. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 34 ερωτήσεις για τα συναισθήματα των συμμετεχόντων τη συγκεκριμένη στιγμή που συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο και οι ερωτήσεις απαντώνται σε μία κλίμακα τύπου Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1(Καθόλου) έως το 7(Αρκετά).

Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο εξάγει μια συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 34 έως 238, με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν ότι το άτομο δεν είναι ικανοποιημένο με την καθημερινότητα του και αντιμετωπίζει προβλήματα είτε σωματικά είτε ψυχικά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από την Γ. Α. Φλωρίδου και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η εσωτερική συνέπεια του είναι εξαιρετική. Οι συσχετίσεις μεταξύ των συμπτωμάτων εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας το μοντέλο παλινδρόμησης για κάθε ζεύγος συμπτωμάτων. Δεδομένου ότι οι μετρήσεις σε κάθε θέμα επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά χρονικά σημεία και τα δεδομένα περιλαμβάνουν άνισα μεγέθη λόγω των τιμών που λείπουν για συγκεκριμένα χρονικά σημεία, χρησιμοποιείται η προσαρμογή Γενικευμένης Εκτίμησης στο μοντέλο παλινδρόμησης για να εκτιμηθούν οι συσχετισμοί.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: P. Delespaul. (1995)

Προσαρμογή στα ελληνικά: Γ. Α. Φλωρίδου

P. Delespaul. (1995). Assessing schizophrenia in daily life: The experience sampling method.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Κλίμακα