Κλίμακα Οικογενειακής Επιβάρυνσης [ΚΟΕ-23]

 

Σκοπός Κλίμακας

Η συγκεκριμένη κλίμακα δημιουργήθηκε αποσκοπώντας στο να αξιολογήσει την επιβάρυνση των οικογενειών που περιέχουν άτομο με ψυχικές διαταραχές.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα κατασκευάστηκε από τους Μαδιανό και Οικονόμου και αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση του 2001. Αποτελείται από 23 ερωτήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στις επιπτώσεις της ασθένειας στην καθημερινή ζωή και αντιστοιχεί σε 8 ερωτήσεις. Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην επιθετικότητα στα πλαίσια της οικογένειας και περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις. Ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται στο πως επιδρά η ψυχική ασθένεια στην υγεία των υπόλοιπων μελών της οικογένειας και περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις. Τέλος, ο τέταρτος παράγοντας διαθέτει 5 ερωτήσεις και αφορά την οικογενειακή οικονομική επιβάρυνση. Η συνέντευξη έγινε σε προσωπικό επίπεδο και καλύπτει 6 έως 12 μήνες. Οι απαντήσεις που λαμβάνονται κινούνται μεταξύ του «καθόλου» και του «περισσότερες φορές». Το δείγμα που εξετάστηκε ήταν 171 οικογένειες.

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση

Ο κάθε παράγοντας λαμβάνει ανεξάρτητη βαθμολογία. Ο πρώτος παράγοντας παίρνει τιμές μεταξύ του 14, το οποίο υποδηλώνει τη μέγιστη επιβάρυνση, και του 2, το οποίο υποδηλώνει μηδενική επιβάρυνση. Όμοια γίνεται και η βαθμολόγηση των υπόλοιπων παραγόντων. Ως διχοτομικό σημείο διάκρισης της κλίμακας παρουσιάζεται το 24, με τις οικογένειες που συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω αυτού να θεωρούνται επιβαρυμένες.

Εγκυρότητα Κλίμακας

Οι τέσσερις παράγοντες, όπως προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση, ερμηνεύουν το 64% της μεταβλητότητας. Έγινε έλεγχος της σύγχρονης εγκυρότητας με την ανάλυση ROC και με εξωτερικό κριτήριο την Κλίμακα Οικογενειακής Ατμόσφαιρας. Η ευαισθησία βρέθηκε να είναι 0,78 και η ειδικότητα 0,85, δοθέντος του σημείου διάκρισης 24.

Αξιοπιστία Κλίμακας

Ο δείκτης Cronbach’s a για τους 4 παράγοντες που αφορά την αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας παίρνει τιμές μεταξύ του 0,88 και του 0,95.

Βιβλιογραφία

Madianos, M., Economou, M., Dafni, O., Koukia, E., Palli, A., & Rogakou, E. (2004). Family disruption, economic hardship and psychological distress in schizophrenia: can they be measured?. European Psychiatry, 19(7), 408-414.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!