ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΚΟΠΩΣΗΣ

FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Βαρύτητας της Κόπωσης (Fatigue Severity Scale [FSS-16]) αποτελείται από 16 στοιχεία και δημιουργήθηκε το 1993 από τον Schwartz και τους συνεργάτες του Επίσης χρησιμοποιείται για την διερεύνηση της σοβαρότητας της κόπωσης σε διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Σκοπός Κλίμακας

Η Κλίμακα FSS έχει σχεδιαστεί, για να διαφοροποιήσει την κόπωση από την κλινική κατάθλιψη, καθώς και οι δύο παρουσιάζουν κοινά συμπτώματα.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση κάθε στοιχείου κυμαίνεται από το 1 έως το 7, όπου το 1 υποδηλώνει έντονη διαφωνία και το 7 έντονη συμφωνία. Συγκεκριμένα, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να απαντήσει με βάση μία αναλογική κλίμακα σύμφωνα με την οποία η απάντηση “διαφωνώ απόλυτα” βαθμολογείται με 1, η απάντηση “συμφωνώ απόλυτα” με 7, ενώ το 4 είναι το ουδέτερο σημείο. Το ουδέτερο σημείο (4) είναι η ανώτερη βαθμολογία, που δηλώνει την απουσία κλινικά σημαντικής . Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο των εννέα στοιχείων, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν χειρότερη κόπωση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το FSS-16 έχει καλή εγκυρότητα και ο συντελεστής Cronbach alpha που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της εσωτερικής συνέπειας  είναι ίσος με α = 0.953. Επίσης, το FSS-16 έχει ρυθμιστεί σε ελληνική στάθμη από τους Bakalidou et al. (2013).

Βιβλιογραφία

Bakalidou, D., Skordilis, E. K., Giannopoulos, S., Stamboulis, E., & Voumvourakis, K. (2013). Validity and reliability of the FSS in Greek MS patients. SpringerPlus, 2(1), 1-8.

Schwartz, J. E., Jandorf, L., & Krupp, L. B. (1993). The measurement of fatigue: a new instrument. Journal of psychosomatic research, 37(7), 753-762.


Για περισσότερα που αφορούν την κλίμακα βαρύτητας της κόπωσης , καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!