Κλίμακας Βαρύτητας της Κόπωσης

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Βαρύτητας της Κόπωσης (Fatigue Severity Scale [FSS-16]) δημιουργήθηκε το 1993 από τον Schwartz και τους συνεργάτες και χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση της σοβαρότητα της κόπωσης σε διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Στόχος

Η Κλίμακα FSS έχει σχεδιαστεί, για να διαφοροποιήσει την κόπωση από την κλινική κατάθλιψη, καθώς και οι δύο παρουσιάζουν κοινά συμπτώματα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

 Η βαθμολόγηση κάθε στοιχείου κυμαίνεται από το 1 έως το 7, όπου το 1 υποδηλώνει έντονη διαφωνία και το 7 έντονη συμφωνία, και η τελική βαθμολογία αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή των 9 στοιχείων. Η μονοδιάστατη αυτή Κλίμακα αποτελείται από 9 ερωτήσεις, που διερευνούν τα πιο βασικά συμπτώματα της κόπωσης και την επίπτωσή τους στην καθημερινή ζωή.

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Βαρύτητας της Κόπωσης εξάγει ένα συνολικό δείκτη, που υπολογίζεται μέσα από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, ως η μέση τιμή των 9 στοιχείων. Συγκεκριμένα, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να απαντήσει με βάση μία αναλογική κλίμακα σύμφωνα με την οποία η απάντηση “διαφωνώ απόλυτα” βαθμολογείται με 1, η απάντηση “συμφωνώ απόλυτα” με 7, ενώ το 4 είναι το ουδέτερο σημείο. Το ουδέτερο σημείο (4) είναι η ανώτερη βαθμολογία, που δηλώνει την απουσία κλινικά σημαντικής

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα FSS είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιημένη κλίμακα αξιολόγησης της κόπωσης και τόσο η αξιοπιστία όσο και εγκυρότητα της έχουν αποδειχθεί σε αρκετές μελέτες, σε αγγλόφωνους και μη πληθυσμούς, που έπασχαν από διάφορα συστηματικά, αλλά και νευρολογικά νοσήματα.

Βιβλιογραφία

Schwartz, J. E., Jandorf, L., & Krupp, L. B. (1993). The measurement of fatigue: a new instrument. Journal of psychosomatic research, 37(7), 753-762.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κόπωση