Ερωτηματολόγιο φόβου του πόνου

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο φόβου του πόνου (Fear Of Pain [FOP-30]) είναι ένα μέτρο αυτοαναφοράς 30 στοιχείων, που αναπτύχθηκε από  τους  McNeil και Rainwater το 1998, και αξιολογεί το φόβο του πόνου, ο οποίος σχετίζεται με μια σειρά δυνητικά επιβλαβών ερεθισμάτων που τον προκαλούν.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Στόχος του Ερωτηματολογίου είναι να εντοπίζει τα ερεθίσματα, που προκαλούν πόνο σε κάποιον  και να συμβάλλει στην πιθανή αντιμετώπισή του φόβου.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται σε μια 5-βάθμια κλίμακα Likert, που κυμαίνεται από το 1 (καθόλου) έως το 5 (ακραία), και η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 30 έως 150.

Στατιστική Ανάλυση

Μπορεί να προκύψουν τρεις υποκλίμακες: Σοβαρός πόνος, Μικρός πόνος και Ιατρικός πόνος. Καθεμία από τις υποκλίμακες αποτελείται από δέκα ερωτήσεις, για παράδειγμα «σπάζοντας το χέρι σας» για σοβαρό πόνο, «κόβοντας τη γλώσσα σας γλείφοντας ένα φάκελο» για μικρό πόνο και «Λήψη ένεσης στο βραχίονα» για ιατρικό πόνο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s a υπολογίστηκε για το συνολικό σκορ και για τις τρεις υποκλίμακες αποδίδοντας τιμές από 0,72 έως 0,94.

Βιβλιογραφία

McNeil, D. W., & Rainwater, A. J. (1998). Development of the fear of pain questionnaire-III. Journal of behavioral medicine, 21(4), 389-410.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Φόβος, Πόνος