Ερωτηματολόγιο Φόβων (ΕΦ-90)

Fear Survey Schedule (FSS-90)

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς φόβων για αντικείμενα και καταστάσεις, που δημιουργήθηκε από τους Wolpe και Lang το 1964. Αποτελείται από 90 δηλώσεις οι οποίες ζητούν από τον εξεταζόμενο να αναφέρει τον βαθμό του φόβου που του προκαλεί καθένα από τα αναφερόμενα αντικείμενα ή καταστάσεις. Συγκεκριμένα διερευνά: α) κοινωνικές φοβίες, β) φοβίες σχετικά με τραύμα, μόλυνση, ασθένεια, θάνατο, γ) φοβίες σχετικά με απειλητικές και αποστροφικές συνθήκες, δ) φοβίες ζώων και ε) αγοραφοβία και φοβίες ταξιδιών.

Στόχος Ερωτηματολογίου 

Ο κλινικός σκοπός του ερωτηματολογίου είναι: α) να συνεισφέρει στη διάγνωση φοβικών διαταραχών και β) να ταξινομήσει τις καταστάσεις που προκαλούν φοβικές αντιδράσεις (σε ενηλίκους 18 και άνω ετών) στο πλαίσιο της θεραπείας συστηματικής απευαισθητοποίησης, in vivo απευαισθητοποίησης και άλλων παρεμβάσεων βαθμιαίας έκθεσης προκλητικών ερεθισμάτων.

Τρόπος Βαθμολόγησης και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση μια κλίμακα Likert πέντε διαβαθμίσεων (από 0 = καθόλου έως 4 = πάρα πολύ). Η βαθμολογία του κάθε συμμετέχοντα υπολογίζεται για κάθε κλίμακα, με το τελικό σκορ να προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών και των πέντε κλιμάκων συνολικά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ως μέτρηση φοβικού άγχους ανεξάρτητη από επίπεδα κατάθλιψης το FSS-90 παρουσιάζει την κατάλληλη συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα. Η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 3 έως 4 εβδομάδων) ήταν r = 0.89 για τη συνολική βαθμολογία που κυμάνθηκε από r = 0,90 μέχρι r = 0.80 για τις υποκλίμακες (δεσπόζουσα τιμή r = 0,90). H αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας ήταν α = 0,97 για τη συνολική βαθμολογία κυμάνθηκε από α = 0.90 μέχρι α = 0.80 για τις υποκλίμακες (δεσπόζουσα τιμή r = 0.89).

Βιβλιογραφία

Mellon, R. (2000). A Greek-language inventory of tears: Psychometric and factor structure of self-reports of fear on the Hellenic Fear Survey Schedule. Journal of Psychopathology and Behavioral Assesment, 22(2), 233-254.

Vold, J. H., Gjestad, R., Aas, C. F., Meland, E., Johansson, K. A., & Fadnes, L. T. (2021). Validation of a three-item Fatigue Severity Scale for patients with substance use disorder: a cohort study from Norway for the period 2016–2020. Health and quality of life outcomes, 19(1), 1-11.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!