Κλίμακα Καταγραφής Φόβων [ΚΚΦ-76]

 

Σκοπός Κλίμακας

Σκοπός της κλίμακας είναι να διερευνήσει αντικείμενα και καταστάσεις που δύνανται να προκαλέσουν φόβο και άλλα αρνητικά συναισθήματα.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα κατασκευάστηκε από τους Wolpe και Lang το 1964. Είναι ένα αυταναφορικό ερωτηματολόγιο το οποίο διαθέτει 76 αντικείμενα και καταστάσεις για τα οποία οι ερωτηθέντες καλούνται να καταγράψουν τον φόβο που τους προκαλείται. Η ταξινόμηση τους γίνεται σε επτά κατηγορίες και το άθροισμα των προτάσεων αντιστοιχεί στον συνολικό βαθμό φόβου. Η αρχική μορφή της παρούσα κατηγοριοποίησης συντελούταν από τέσσερις πιο γενικές κατηγορίες και έγιναν διαφοροποιήσεις από ποικίλους ερευνητές μεταξύ των ετών 1964 και 1991.

Βαθμολόγηση Ερωτήσεων

Οι προτάσεις βαθμολογούνται σε μία πενταβάθμια κλίμακα με την τιμή 1 να αντιστοιχεί στον χαμηλό φόβο και το 5 στον μέγιστο.

Στατιστική Ανάλυση

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει αθροίζοντας τις επιμέρους τιμές και οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν και εντονότερο φόβο. 

Εγκυρότητα Κλίμακας

Η παρούσα κλίμακα εμφανίζει καλή εγκυρότητα που αφορά την εννοιολογική κατασκευή. Παράλληλα εντοπίστηκαν σημαντικές συσχετίσεις για το συνολικό άγχος και την συναισθηματικότητα.

Αξιοπιστία Κλίμακας

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας που αφορά τις επτά κατηγορίες λαμβάνει τιμές μεταξύ 0,63 και 0,91.

Βιβλιογραφία

Arrindell, W. A., Pickersgill, M. J., Merckelbach, H., Ardon, A. M., & Cornet, F. C. (1991). Phobic dimensions: III. Factor analytic approaches to the study of common phobic fears; an updated review of findings obtained with adult subjects. Advances in behaviour research and therapy, 13(2), 73-130.

Wolpe, J., & Lang, P. J. (1964). A fear survey schedule for use in behaviour therapy. Behaviour Research and Therapy, 2(1), 27-30.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!