Ερωτηματολόγιο Έδρας Ελέγχου Υγείας του Εμβρύου [FHLC-18]

Fetal Health Locus of Control Scale [FHLC-18]

 

Σκοπός και Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τον Labs και τον συνεργάτη του το (1986) με στόχο την αξιολόγηση των αντιλήψεων της εγκύου και της έδρας ελέγχου της για την υγεία του αγέννητου παιδιού. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 18 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούν το βαθμό στον οποίο η έγκυος γυναίκα πιστεύει πως η υγεία του αγέννητου βρέφους της εξαρτάται: (α)από τον τρόπο ζωής της ίδιας της μητέρας, της διατροφικές συνήθειες και στάσεις (θετικές/αρνητικές) ως προς τον προγεννητικό έλεγχο/πρόληψη, (β) από τους ειδικούς επαγγελματίες υγείας και τις παρεμβάσεις τους σε επίπεδο προγεννητικού ελέγχου, και (γ) από τον παράγοντα «τύχη». Οι τρεις αυτοί παράγοντες αποτελούν αντιστοίχως τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου : (α) εσωτερικός έλεγχος (internal control), (β) ισχυροί άλλοι (powerful others) και (γ) τύχη (chance).

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου γίνεται ως εξής : αποτελείται από 18 ερωτήσεις που βαθμολογούνται σε κλίμακα τύπου Likert εννέα διαβαθμίσεων (από 0=διαφωνώ έντονα έως 9=συμφωνώ έντονα). Το εύρος των βαθμών της συνολικής κλίμακας [FHLC -18] κυμαίνεται από 0 έως 162. Μια υψηλή βαθμολογία θα σήμαινε ότι η εγκυμονούσα μητέρα κάνει χειρότερο τρόπο ζωής (π.χ διατροφή) σε σχέση με μία χαμηλή βαθμολογία.

Εγκυρότητα

Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αγγλόφωνες μέλλουσες μητέρες που επιδεικνύουν συμπεριφορές προστασίας προς την εγκυμοσύνη και το αγέννητο παιδί τους και σε εκείνες που δεν παρουσιάζουν παρόμοιες συμπεριφορές, όπως παρακολούθηση ή μη, αντίστοιχα, προγραμμάτων προγεννητικής ενημέρωσης και μαθημάτων ανώδυνου, τοκετού καθώς και αποχή ή μη, αντίστοιχα από το κάπνισμα. Σχετικοί δείκτες διακρίνουσας εγκυρότητας δεν έχουν προκύψει για το ελληνικό δείγμα εγκύων γυναικών.

Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο έδειξε αρκετά υψηλή αξιοπιστία με τον δείκτη Cronbach a =0.83

Βιβλιογραφία

Abel, E. L. (1980). Fetal alcohol syndrome: Behavioral teratology. Psychological Bulletin, 87.29-50.

Babson, S. G., Pernoll, M. L., Benda, G. I., & Simpson, K. (1980). Diagnosis and management of the fetus and neonate at risk A guide for team care (4th Ed.). St. Louis, MO: Mosby.

Beck, K. H. (1980). Development and validation of a Dental Health Locus of Control Scale. Journal of Preventive Dentistry, 6, 327-332.

Demir, E., & Yıldırım, E. (2019). The effect of religious belief on the attitudes of pregnant’s toward the fetal health. Journal of religion and health58(6), 2313-2323.

Murnan, A., Keim, S., & Klebanoff, M. (2022). Understanding Relationships Between Fetal Health Locus of Control (FHLC) and Maternal Marijuana Use During Pregnancy. Clinical Nursing Research31(5), 968-974.

Tsartsara, E. (2005). The impact of miscarriage on women’s psychological responses during a subsequent pregnancy and on concepts of femininity: a cross cultural study (Doctoral dissertation, University of Keele).

Wurtele, S. K. (1986). Fetal health locus of control scale: development and validation. Journal of consulting and clinical psychology54(6), 814.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!