Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

To Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Gala Job Satisfaction Test [GJST-80]) δημιουργήθηκε το 2006 από τους Γαλανάκη και Σταλίκα προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός, που ο εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος από το επάγγελμα του. Σκοπός της κατασκευής του Gala Job Satisfaction Test είναι να αξιολογηθεί ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης του εργαζομένου.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης [GJST-80] αποτελείται από 80 ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (Διαφωνώ) έως το 5 (Συμφωνώ). Δεν υπάρχει χρονικό όριο για την συμπλήρωση του τεστ και ο μέσος χρόνος υπολογίζεται στα 30 λεπτά.

Στατιστική Ανάλυση

Η χορήγηση του Gala Job Satisfaction Test γίνεται μόνο σε ενήλικους εργαζόμενους, για να αναφερθεί ο βαθμός κατά τον οποίο το άτομο είναι ικανοποιημένο από τις ποικίλες πτυχές της εργασίας του. Κάθε ερώτημα μετριέται από 1 έως 5 βαθμούς μέσω της κλίμακας Likert. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα όλων των ερωτημάτων από τα οποία ορισμένα χρησιμοποιούνται ως αντίστροφη βαθμολογία. Η ανώτερη βαθμολογία επαγγελματικής ικανοποίησης, που μπορεί κανείς να φτάσει, είναι οι 400 βαθμοί.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Τα αποτελέσματα αξιοπιστίας δείχνουν έναν δείκτη εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s α= 0,94, το οποία είναι πολύ ενθαρρυντικό. Με κριτήριο το περιεχόμενο των ερωτήσεων το Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης διαθέτει φαινομενικά μία καλή εγκυρότητα. Επιπλέον, διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική συνάφεια ( r=0,48, p<0,01) σχετιζόμενη με τον βαθμό της τελικής απόδοσης του Τεστ και το κατά πόσο το άτομο θεωρεί ότι διαθέτει υψηλό ή χαμηλό βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης.

Βιβλιογραφία

Γαλανάκης, Μ. (2009). Ο Ρόλος της βίωσης των θετικών συναισθημάτων στην αντιμετώπιση του εργασιακού στρες (Διδακτορική διατριβή). Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτισμικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας, Αθήνα.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω τεστ, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Οργανωτική Ψυχολογία