Τεστ Αυτοεκτίμησης

 

Ανάλυση κσι Στόχος Τεστ

Το Τεστ Αυτοεκτίμησης (Gala Self-Esteem Test [GSET- 50]) δημιουργήθηκε από τους Swiatkewicz, Galanakis, Stalikas το 2006. Το Τεστ Αυτοεκτίμησης [GSET-50] αποτελεί μία κλίμακα αυτοαναφοράς και στοχεύει στη μέτρηση και την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης στους ενηλίκους και είναι ένα εργαλείο διάγνωσης του βαθμού της αυτοεκτίμησης και της αυτάρκειας.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Το Gala Self-Esteem Test περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση και απαντώνται μέσω μίας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (δε με εκφράζει καθόλου) έως το 5 (με χαρακτηρίζει απολύτως). Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 8 υποκλίμακες. Οι υποκλίμακες αυτές είναι: η κάλυψη προσωπικών αναγκών, η ανεξαρτησία, η σιγουριά για τον εαυτό, η αντιμετώπιση προκλήσεων, η επιμονή-υπομονή, η προσωπική αυτοεκτίμηση, που αναφέρεται στην αντίληψη του ατόμου για την προσωπική του αξία του, η κοινωνική αυτοεκτίμηση και η αντίληψη του ατόμου για τις σχέσεις που έχει διαμορφώσει με τους άλλους.

Στατιστική ανάλυση

Η αξιολόγηση του Τεστ γίνεται με τρόπο απλό και κατανοητό. ΄Ένας αριθμητικός δείκτης, ο οποίος αποτελεί το άθροισμα των βαθμολογιών που συγκεντρώνει από κάθε επιμέρους ερώτημα, καθώς οι πόντοι του κάθε συμμετέχοντα αθροίζονται προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική τιμή, με ανώτερη τιμή να είναι το 250. Ωστόσο, υπάρχουν και αναστραμμένες προτάσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται μια όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική και ρεαλιστική εικόνα της αυτοεκτίμησής του συμμετέχοντα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Τεστ Αυτοεκτίμησης έχει σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Γαλανάκη και Σταλίκα. Διαθέτει καλή φαινομενική εγκυρότητα και αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (δείκτης Cronbach’s alpha=0,89) για το σύνολο των προτάσεων της κλίμακας.

Βιβλιογραφία

Swiatkewicz. M., Galanakis M., & Stalikas A., (2006). The importance of implicit and explicit self – esteem to psychological health and well being. Paper session presented at the XI Annual Conference of the European Association for Counselling (E.A.C.), “Counselling in Europe – Theory, Research, Practice & Training”, 30 March – 2 April 2006, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece

Μακρή, Κ. (2010). Κατανάλωση αλκοόλ των νέων του νομού Λάρισας: συσχέτιση με την κατάθλιψη και την αυτοεκτίμηση (Master’s thesis).

Ελληνική Στάθμιση: Γαλανάκης Μ. και Σταλίκα Α.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω τεστ, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Προσωπικότητα