ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [GHQ-60]

GENERAL HEALTH QUESTIONNAIRE [GHQ-60]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

 Το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας [GHQ-60] αναπτύχθηκε από τον D. Goldberg και τους συνεργάτες του το 1972 και αποτελεί έναν τρόπο ανίχνευσης ψυχιατρικών διαταραχών σε ασθενείς πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή εξωτερικών ιατρείων και δομών. Έχει εφαρµοστεί ευρέως σε διαπολιτισµικές έρευνες και έχει µεταφραστεί σε τουλάχιστον 38 διαφορετικές γλώσσες (Goldberg & Williams, 1988).

 Στόχος Ερωτηματολογίου

Βασικός στόχος του Ερωτηματολογίου General Health Questionnaire [GHQ-60] είναι η αυτοαξιολόγηση για τον έλεγχο της ψυχιατρικής νοσηρότητας ήσσονος σημασίας σε περιβάλλον κοινότητας ή γενικής ιατρικής (Goldberg, 1972).

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

 Πρόκειται για ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς 60 ερωτήσεων (GHQ-60). Κάθε ερώτηση απαντάται σε μια κλίμακα τεσσάρων διαβαθμίσεων. Η αξιολόγηση γίνεται είτε στην τεσσάρων διαβαθμίσεων, τύπου Likert, κλίμακα (0-1-2-3) είτε στην κλίμακα GHQ (0-0-1-1). Οι ερωτήσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις υποκλίμακες: σωματικά ενοχλήματα, άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική λειτουργικότητα. Υπάρχουν όμως και σημεία-ουδοί ή σημεία διαχωρισμού (cut-off points) για την εκτίμηση της ύπαρξης ή όχι ψυχικής διαταραχής.

  • Η πρώτη μέθοδος βαθμολόγησης κυμαίνεται από 0 έως 3 αντίστοιχα: με τη λιγότερο συμπτωματική απάντηση να βαθμολογείται με 0 και την πιο συμπτωματική απάντηση με 3.
  • Η δεύτερη μέθοδος βαθμολόγησης, γνωστή και ως δυαδική μέθοδος, κυμαίνεται από 0 έως 1: με τις δύο λιγότερο συμπτωματικές απαντήσεις να βαθμολογούνται με 0 και οι δύο πιο συμπτωματικές με 1.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Αρχικά το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε και συμπληρώθηκε, τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική εκδοχή, από 50 δίγλωσσους. Η προσαρμογή βασίστηκε σε 100 ασθενείς οι οποίοι προσήλθαν διαδοχικά σε εξωτερικά ιατρεία παθολογικής κλινικής. Η σύγκριση έγινε με την εκτίμηση των ίδιων ατόμων με την PSE(Present State Examination) η οποία έχει ήδη σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό. Ο συντελεστής συνάφειας με την PSE είναι 0,78 για το GHQ-60. Η ευαισθησία, η ειδικότητα και η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας στα παραπάνω σημεία-οιδούς είναι οι ακόλουθες:

  • Ευαισθησία GHQ-60=87%.
  • Ειδικότητα GHQ-60=85%.

Η Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας για το  GHQ-60 είναι 0,96.

Βιβλιογραφία

 Ελληνικό εγχειρίδιο: ΨΝΘ/Γ Γαρύφαλλος. Copyright για Ελλάδας από εκδοτικό οίκτο NFER-NELSON, Windsor.

Garyfallos, G., Karastergiou, A., Adamopoulou, A., Moutzoukis, C., Alagiozidoy, E., Mala, D., & Garyfallos, A. (1991). Greek version of the General Health Questionnaire. Accuracy of translation and validity. Acta Psychiatrica Scandinavica, 84, 371-378.

Golderg, D. P. (1978). Manual of the General Health Questionnare. Windsor: NFER-Nelson.

Stuart, G. W., Klimidis, S., Minas, I. H., & Tuncer, C. (1993). The factor structure of the Turkish version of the General Health Questionnaire. International Journal of Social Psychiatry39(4), 274-284.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!