Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο για Θέματα Υγείας (ΑΕ-ΘΥ-38)

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζει μια αναθεωρημένη έκδοση του Ερωτηματολογίου Αντίληψης της Ασθένειας (IPQ). Η αναθεωρημένη έκδοση προήλθε από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν μικρά ψυχομετρικά προβλήματα με δύο υποκλίμακες και να συμπεριληφθούν πρόσθετες υποκλίμακες, οι οποίες αξιολογούν τις αντιλήψεις του κυκλικού χρονοδιαγράμματος, τη συνοχή της ασθένειας και τις συναισθηματικές αναπαραστάσεις.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

To Ερωτηματολόγιο [IPQ-R-38] αποτελείται από 38 προτάσεις που αντανακλούν διαφορετικές συνιστώσες των αναπαραστάσεων για τις ασθένειες (αντιληπτή δυνατότητα άσκησης προσωπικού ελέγχου, δυνατότητα επηρεασμού της ασθένειας μέσω της θεραπείας, πορεία και κυκλικότητα της ασθένειας, νόημα της ασθένειας, συναισθηματικός αντίκτυπος της ασθένειας.

  • Το IPQ-R ζητά πρώτα από τους ασθενείς να βαθμολογήσουν αν έχουν ή όχι βιώσει κάθε σύμπτωμα από την ασθένειά τους χρησιμοποιώντας μια μορφή απάντησης ναι/όχι.
  • Στη συνέχεια, ερωτώνται αν πιστεύουν ότι το σύμπτωμα σχετίζεται ειδικά με την ασθένειά τους, χρησιμοποιώντας την ίδια μορφή απάντησης. Το άθροισμα των στοιχείων που βαθμολογούνται με ναι σε αυτή τη δεύτερη αξιολόγηση αποτελεί την υποκλίμακα της ταυτότητας ασθένειας.
  • Επίσης υπάρχουν 18 προτάσεις που καταγράφουν τα αντιληπτά αίτια της ασθένειας (π.χ. κληρονομικότητα, διατροφή, κάπνισμα, προσωπικότητα) και 14 προτάσεις που περιγράφουν πιθανά συμπτώματα (π.χ. πόνος, κόπωση, απώλεια βάρους, ογκίδιο). Η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων και εκτείνεται από (διαφωνώ έντονα) έως 5 (συμφωνώ έντονα).

Εγκυρότητα-Αξιοπιστία

Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων υποδεικνύει ότι η κλίμακα έχει καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (δείκτης Cronbach΄s α) κυμαίνεται από 0,66 (για την υποκλίμακα της κυκλικότητας) έως 0,80) (για την υποκλίμακα του συναισθηματικού αντικτύπου)

Επιπλέον, έχει γίνει η μετάφραση του ερωτηματολογίου σε ελληνική στάθμιση από τους (Anagnostopoulos & Spanea, 2005)

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Anagnostopoulos, F., & Spanea, E. (2005). Assessing illness representation of breast cancer. Journal of Psychosomatic Research, 58, 327-334.

Βλαβιανού, M., Αναγνωστόπουλος, Φ., Καρυδά, Ε., & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2005). Παράγοντες πρόβλεψης της προληπτικής συμπεριφοράς υγιών γυναικών σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Ψυχολογία, 12, 489-505.

Moss-Morris, R., Weinman, J., Petrie, K J., Horne, R., Cameron, L.D., & Buick, D. (2002). The revised illness perception questionnaire (IPQ-R). Psychology & Health, 17, 1-16.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!