Κλίμακα Εκτίμησης της Ψυχολογικής Επίδρασης Στρεσογόνου Κατάστασης [ΚΕΨΕΣΚ-15]

 

Σκοπός Κλίμακας

Σκοπός της κλίμακας είναι να αξιολογηθούν οι επαναλαμβανόμενες και αναπότρεπτες σκέψεις που σχετίζονται με κάποια στρεσογόνο κατάσταση.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα κατασκευάστηκε από τον Horowitz το 1979. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 θέματα για τις οποίες οι ερωτηθέντες μέσω μίας τεταρτοβάθμιας κλίμακας με βαθμολογία από το 1 έως το 4 καλούνται να αποτυπώσουν τον βαθμό στον οποίο τα θέματα που τέθηκαν τους αντιπροσωπεύουν. Δύνανται να υπολογιστούν δύο υποκλίμακες. Η πρώτη αποτυπώνει την συχνότητα με την οποία το άτομο βιώνει επαναλαμβανόμενες σκέψεις που αφορούν κάποιο συμβάν και η δεύτερη μετρά το κατά πόσο το άτομο προσπαθεί να αποφύγει οποιαδήποτε σκέψη του υπενθυμίζει αυτό το συμβάν.

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση

Μπορούν να ληφθούν δύο βαθμολογίες με τη μία να αφορά την συχνότητα αναβίωσης των σκέψεων και την άλλη να μετρά την συχνότητα αποφυγής της σκέψης του γεγονότος. Ο υπολογισμός των βαθμολογιών γίνεται με την άθροιση των ερωτήσεων που αντιστοιχούν στις υποκλίμακες αφού πρώτα η βαθμολογία των ερωτήσεων μετατραπεί καταλλήλως.

Εγκυρότητα Κλίμακας

Οι συσχετίσεις με άλλες μεταβλητές υποδηλώνουν ότι οι υποκλίμακες διαθέτουν επαρκή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής.

Αξιοπιστία Κλίμακας

Οι δύο υποκλίμακες λαμβάνουν ως τιμή του δείκτη Cronbach’s a το 0,83 και 0,68 αντίστοιχα.

Βιβλιογραφία

Horowitz, M., Wilner, N., & Alvarez, W. (1979). Impact of Event Scale: A measure of subjective stress. Psychosomatic medicine, 41(3), 209-218.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!