Κλίμακα Έμπνευσης [ΚΕ]

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Έμπνευσης (Inspiration Scale [IS]) βασίζεται στο μοντέλο έμπνευσης των Thrash και Eliot (2003), το οποίο προτείνει την ύπαρξη τριών στοιχείων έμπνευσης: την εμφάνιση της έμπνευσης, την κινητοποίηση που η εμφάνιση της έμπνευσης προκαλεί στο άτομο και την υπέρβαση. Η κλίμακα δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει την συχνότητα και την ένταση της έμπνευσης που βιώνει το άτομο μέσω οκτώ προτάσεων αναφοράς. Οι προτάσεις αυτές είναι τοποθετημένες σε τέσσερεις ομάδες όπου κάθε ομάδα αποτελείται από δύο ερωτήσεις, μια για την ένταση και μια για την συχνότητα. Οι ερωτήσεις που επικεντρώνονται στην συχνότητα μετράνε πόσο συχνά γίνεται αυτό που περιγράφει η ομάδα στην οποία ανήκει η κάθε ερώτηση. Με το ίδιο ακριβώς μοτίβο, οι ερωτήσεις που επικεντρώνονται στην ένταση μετράνε σε τι βάθος γίνεται αυτό που περιγράφει η ομάδα στην οποία ανήκει η κάθε ερώτηση.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Τόσο οι ερωτήσεις που επικεντρώνονται στην συχνότητα όσο και οι ερωτήσεις που επικεντρώνονται στην ένταση απαντώνται με μια κλίμακα από το 1 έως το 7. Για τις ερωτήσεις που αφορούν την συχνότητα το 1 δηλώνει «ποτέ» και το 7 «πολύ συχνά», αντίστοιχα για την έμπνευση το 1 δηλώνει «καθόλου έντονα» και το 7 δηλώνει «πολύ έντονα». Η κλίμακα έμπνευσης IS υπολογίζει έναν συνολικό δείκτη έμπνευσης και δυο επιμέρους δείκτες, έναν για την συχνότητα έμπνευσης και έναν για την ένταση έμπνευσης, όπου ο συνολικός δείκτης έμπνευσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των οκτώ προτάσεων αναφοράς που υπάρχουν στην κλίμακα ενώ οι επιμέρους δείκτες υπολογίζονται ως το άθροισμα των τεσσάρων ερωτήσεων που επικεντρώνονται στην συχνότητα και στην ένταση αντίστοιχα.

Η έμπνευση, με βάση την αντίστοιχη κλίμακα, καθορίζεται από τρία χαρακτηριστικά, την υπέρβαση, την πρόκληση και το κίνητρο προσέγγισης. To κύριο, όμως, χαρακτηριστικό της έμπνευσης είναι ότι αποτελεί συνδυασμό δύο συστατικών διαδικασιών, του να εμπνέεσαι από κάτι που σου προκαλεί θαυμασμό, όπως είναι για παράδειγμα η ομορφιά ενός τοπίου, και του να εμπνέεσαι με σκοπό να επηρεάζεις, για παράδειγμα να αποτελείς για κάποιον παράδειγμα προς μίμηση. Η υπέρβαση και η πρόκληση αποτελούν μέρος της πρώτης διαδικασίας, που αναφέρθηκε πιο πάνω, ενώ το κίνητρο προσέγγισης αποτελεί μέρος της δεύτερης διαδικασίας.

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Έμπνευσης [IS] εξάγει ένα συνολικό δείκτη έμπνευσης, ο οποίος υπολογίζεται μέσα από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων ως το άθροισμα των απαντήσεων από τις 8 προτάσεις του, καθώς και δύο επιμέρους δείκτες που προκύπτουν από την άθροιση τεσσάρων προτάσεων ο καθένας.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Έμπνευσης βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προσαρμογής για την ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η πρώτη φορά που η ελληνική και η πρωτότυπη Κλίμακα Έμπνευσης χορηγήθηκαν ήταν σε Έλληνες φοιτητές της ψυχολογίας, οι οποίοι είχαν καλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο χορηγήσεις ήταν 14 μέρες. Η ελληνική και η αγγλική κλίμακα παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.001 (Pearson r=5.17).

Βιβλιογραφία

Thrash, T. M., & Elliot, A. J. (2003). Inspiration as a psychological construct. Journal of personality and social psychology84(4), 871.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Α. Αυγουστάκη, Δ. Δημητριάδου και Α Σταλίκας


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Inspiration Scale [IS], Κλίμακα Έμπνευσης, αξιοπιστία, εγκυρότητα, ανάλυση ερωτηματολογίου