Κλίμακα Έμπνευσης [KE-8]

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Έμπνευσης (Inspiration Scale [IS-8]) βασίζεται στο μοντέλο έμπνευσης των Thrash και Eliot (2003), το οποίο προτείνει την ύπαρξη τριών στοιχείων έμπνευσης: την εμφάνιση της έμπνευσης, την κινητοποίηση που η εμφάνιση της έμπνευσης προκαλεί στο άτομο και την υπέρβαση.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Έμπνευσης δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει την συχνότητα και την ένταση της έμπνευσης που βιώνει το άτομο μέσω οκτώ προτάσεων αναφοράς. Οι προτάσεις αυτές είναι τοποθετημένες σε τέσσερεις ομάδες όπου κάθε ομάδα αποτελείται από δύο ερωτήσεις, μια για την ένταση και μια για την συχνότητα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα περιλαμβάνει συνολικά 8 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που επικεντρώνονται στην συχνότητα μετράνε  πόσο συχνά γίνεται αυτό που περιγράφει η ομάδα στην οποία ανήκει η κάθε ερώτηση. Με τον ίδιο ακριβώς μοτίβο, οι ερωτήσεις που επικεντρώνονται στην ένταση μετράνε σε τι βάθος γίνεται αυτό που περιγράφει η ομάδα στην οποία ανήκει η κάθε ερώτηση. Η απάντηση των ερωτήσεων της συχνότητας γίνεται μέσω μιας 7-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (ποτέ) έως το 7 (πολύ συχνά), ενώ της έντασης από το 1 (καθόλου έντονα) έως το 7 (πολύ έντονα).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Έμπνευσης εξάγει ένα συνολικό δείκτη έμπνευσης, ο οποίος υπολογίζεται μέσα από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, ως το άθροισμα των απαντήσεων από τις 8 προτάσεις του καθώς και δυο επιμέρους δείκτες που προκύπτουν από την άθροιση τεσσάρων προτάσεων ο καθένας.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Έμπνευσης βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προσαρμογής για την ελληνική γλώσσα. Ωστόσο έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η πρώτη φορά που η ελληνική και η πρωτότυπη κλίμακα έμπνευσης χορηγήθηκαν ήταν σε Έλληνες φοιτητές της ψυχολογίας, οι οποίοι είχαν καλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο χορηγήσεις ήταν 14 μέρες. Η ελληνική και η αγγλική κλίμακα παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.001 (Pearson r=5.17).

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: T.M. Thrash and A. J. Elliot

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Α. Αυγουστάκη, Δ. Δημητριάδου και Α Σταλίκας

Thrash, T.M., &Elliot, A.J. (2003). Inspiration as a psychological construct. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 871-889

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία