Κλίμακα Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας

 

Ανάλυση και Στόζος Κλίμακας

Η Κλίμακα Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας (Intercultural Sensitivity Scale [ISS-15&24]) αναπτύχθηκε από τους Chen και Starosta το 2000. Περιλαμβάνει πέντε υποκλίμακες: τη συμμετοχή στην αλληλεπίδραση, τον σεβασμό των πολιτισμικών διαφορών, την εμπιστοσύνη αλληλεπίδρασης, την απόλαυση αλληλεπίδρασης και την προσεκτικότητα αλληλεπίδρασης. Η Κλίμακα [ISS-15&24] δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα να διακρίνουν τους ομολόγους τους, να διαφέρουν ως προς τη συμπεριφορά, τις αντιλήψεις ή τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι πως αντιμετωπίζουν οι ίδιοι άτομα από άλλες κουλτούρες και ποια είναι τα συναισθήματά τους απέναντι σε αυτά τα άτομα. Η Κλίμακα Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας αποτελείται από 24 ερωτήσεις, οι οποίες είναι θετικές και αρνητικές, μέσω μιας κλίμακας Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Οι ερωτήσεις 1,9,11,20,21,22,23,24 ανήκουν στην υποκλίμακα «συμμετοχή στην αλληλεπίδραση», επίσης περιέχει την 19, που είναι μία αρνητική πρόταση. Η υποκλίμακα «σεβασμός» περιέχει τέσσερις αρνητικές προτάσεις τις 2,7,16,18 και μία θετική την 14. Στην υποκλίμακα «εμπιστοσύνη αλληλεπίδρασης» αντιστοιχούν οι 3,5,6 και η 4 ως αρνητική. Η υποκλίμακα «απόλαυση» περιέχει τις 8,10,13 και η κλίμακα «προσεκτικότητα αλληλεπίδρασης» αποτελείται από τις 12,15 και 17.

Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολογία των πέντε υποκλιμάκων προκύπτει ως το άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης μετά από την απαραίτητη αντιστροφή των αρνητικά διατυπωμένων προτάσεων. Η βαθμολογία της υποκλίμακας «συμμετοχή στην αλληλεπίδραση» κυμαίνεται από 9 έως και 45 με την υψηλή βαθμολογία να αντιστοιχεί σε θετικά συναισθήματα του ατόμου αναφορικά με τη συμμετοχή του στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Η υποκλίμακα «σεβασμός» κυμαίνεται από 5 έως 25 και η υψηλή βαθμολογία στην υποκλίμακα αυτή αντιστοιχεί σε υψηλό επίπεδο προσανατολισμού ή ανοχής της γνώμης και της κουλτούρας των ομολόγων ενός ατόμου. Η υποκλίμακα «εμπιστοσύνη αλληλεπίδρασης» κυμαίνεται από 4 έως 20 με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν ένα μεγάλο βαθμό αισθήματος σιγουριάς σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον. Η υποκλίμακα «απόλαυση» κυμαίνεται από 3 έως και 15. Η υψηλή βαθμολογία σε αυτήν την υποκλίμακα αντιστοιχεί σε θετική ανταπόκριση κατά την αλληλεπίδραση με άτομα διαφορετικών κουλτουρών. Η βαθμολογία της υποκλίμακας «προσεκτικότητα αλληλεπίδρασης»  κυμαίνεται από 3 έως 15 και η υψηλή βαθμολογία δηλώνει μεγάλη προσπάθεια του ατόμου, ώστε να καταλάβει την κουλτούρα του συνομιλητή του κατά τη διάρκεια μίας διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Τέλος, η συνολική Κλίμακα Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας εξάγει μία συνολική βαθμολογία και το εύρος της κυμαίνεται από 24 έως 120. Υψηλή βαθμολογία στη συνολική Κλίμακα αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας του ατόμου.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Intercultural Sensitivity Scale έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από την Φ. Κοσσυβάκη και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των υποκλιμάκων κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα. Μάλιστα, για τις υποκλίμακες «συμμετοχή στην αλληλεπίδραση» και «προσεκτικότητα αλληλεπίδρασης» οι τιμές του δείκτη Cronbach’s alpha ήταν χαμηλές με α=0,57 και 0,50 αντίστοιχα. Ωστόσο, η τιμή του δείκτη αξιοπιστίας της συνολικής Κλίμακας Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας ήταν αρκετά ικανοποιητική με Cronbach’s alpha 0,78.

Βιβλιογραφία

Chen, G. M., & Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the intercultural sensitivity scale.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Διαπολιτισμικής ευαισθησίας, Διαπολιτισμικό