Τεστ Εθισμού στο Διαδίκτυο [ΤΕΔ-20]

 Ανάλυση και Στόχος Τεστ

Το Τεστ Εθισμού στο Διαδίκτυο (Internet Addiction Test [IAT-20]) του Young είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία για την αξιολόγηση του εθισμού στο Διαδίκτυο. Σκοπός του τεστ είναι να διερευνήσει τον βαθμό που το διαδίκτυο επηρεάζει την καθημερινότητα ενός ατόμου, την κοινωνική του ζωή, την παραγωγικότητα του, το ωράριο του ύπνου του καθώς και τα συναισθήματα του.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Τεστ Εθισμού στο Διαδίκτυο αποτελείται από 20 ερωτήσεις οι οποίες μετρούν τον βαθμό που το άτομο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Οι ερωτήσεις απαντώνται μέσω μιας πενταβάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάντα). Το τεστ περιλαμβάνει συνολικά 6 υποκλίμακες, την έντονη επιθυμία για χρήση, την υπερβολική χρήση, την παραμέληση εργασίας, την ανυπομονησία, την έλλειψη ελέγχου, την παραμέληση κοινωνικής ζωής.

Στατιστική Ανάλυση

Το Tεστ εξάγει μια συνολική βαθμολογία η οποία κυμαίνεται από 20 έως 100 καθώς και μια βαθμολογία για κάθε μια υποκλίμακα. Όσο μεγαλύτερη είναι η συνολική βαθμολογία του τεστ τόσο περισσότερη θεωρείται και η χρήση του διαδικτύου. Τα όρια βαθμολογίας για τον βαθμό χρήσης του διαδικτύου είναι: οι 20-39 βαθμοί αντιστοιχούν σε κανονική χρήση, οι 40-59 βαθμοί αντιστοιχούν σε μέτριο βαθμό χρήσης του διαδικτύου και οι 60-100 σε υπερβολική χρήση του διαδικτύου.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Τεστ Εθισμού στο Διαδίκτυο προσαρμόστηκε και μεταφράστηκε στα ελληνικά σύμφωνα με την διαδικασία της αντίστροφης μετάφρασης. Κατά τον έλεγχο της εσωτερικής συνέπειας προέκυψε άριστη τιμή αξιοπιστίας με τον δείκτη Cronbach να ισούται με 0,87 και ο δείκτης αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου ισούται με 0,72.

Βιβλιογραφία

Συγγραφείς: Young K.

Tsimtsiou, Z., Haidich, A. B., Kokkali, S., Dardavesis, T., Young, K. S., & Arvanitidou, M. (2014). Greek version of the Internet Addiction Test: A validation study. Psychiatric Quarterly85(2), 187-195.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω τεστ, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ψυχομετρικό Τεστ