Ερωτηματολόγιο για το Δεσμό με τους Γονείς και τους Συνομήλικους

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο για το Δεσμό με τους γονείς και τους συνομήλικους (ΕΔΓΣ) (Inventory of Parent and Peer Attachment [IPPA-25]) κατασκευάστηκε το 1987 από τους Armsden και Greenberg. Είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το οποίο αξιολογεί τις αντιλήψεις των εφήβων για τη θετική και αρνητική διάσταση των σχέσεων με τους γονείς τους και τους στενούς τους φίλους τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο.

Στόχος

Το Ερωτηματολόγιο [IPPA-25] δημιουργήθηκε με σκοπό να αναπτυχθεί ένα πολυδιάστατο μέτρο. Συγκεκριμένα, να αξιολογεί τη θετική συναισθηματική/γνωστική εμπειρία εμπιστοσύνης και τις αρνητικές συναισθηματικές/γνωστικές εμπειρίες θυμού και απελπισίας, που προκύπτουν μεταξύ των σχέσεων των συμμετεχόντων με τους γονείς ή τους συνομήλικους τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο για το Δεσμό με τους γονείς και τους συνομηλίκους περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις για το δεσμό με τη μητέρα, 25 ερωτήσεις για το δεσμό με τον πατέρα και 25 ερωτήσεις για το δεσμό με τους φίλους. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι τη σχέση που έχουν με τον καθένα τους ξεχωριστά σε 75 ερωτήσεις, μίας κλίμακας τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (Δεν ισχύει ποτέ/σχεδόν ποτέ) έως το 5 (Ισχύει σχεδόν πάντα/Ισχύει πάντα). Ο συνολικός χρόνος συμπλήρωσης, που απαιτείται, κυμαίνεται από 5-10 λεπτά.

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία υπολογίζοντας το άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης για κάθε ένα από τους τρεις δεσμούς ξεχωριστά και το εύρος τους κυμαίνεται από 25 έως 125. Όσο πιο υψηλή βαθμολογία τόσο πιο ισχυρός ο δεσμός, που έχει το άτομο με κάθε ένα από τα τρία πρόσωπα(μητέρα, πατέρας, φίλοι).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Από ψυχομετρική άποψη οι τρεις υποκλίμακες του IPPA έδειξαν καλούς δείκτες αξιοπιστίας με το Cronbach’s alpha να κυμαίνεται από 0,72-0,92 και η αξιοπιστία επαναληπτικού ελέγχου ήταν 0,93 για το δεσμό με τους γονείς και 0,86 για το δεσμό με τους φίλους. Επιπλέον, οι υποκλίμακες παρουσίαζαν υψηλές ενδοσυσχετίσεις με την τιμή r να κυμαίνεται από 0,70 έως 0,76 για τους γονείς και 0,40 έως 0,76 για τους φίλους. Οι βαθμολογίες του IPPA ήταν σημαντικά συσχετισμένες με θετικά αποτελέσματα, όπως η αυτοεκτίμηση και η ικανοποίηση της ζωής, και, επίσης, προέβλεπε επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και αποξένωσης στους έφηβους.

Βιβλιογραφία

Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1989). Inventory of parent and peer attachment (IPPA). Seattle: University of Washington.

 


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Δεσμό με τους γονείς και τους συνομήλικους