Έρευνα Επαγγελματικής Ικανοποίησης

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο για την Έρευνα Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Job Satisfaction Survey [JSS-36]) κατασκευάστηκε το 1985 από τον Spector, καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα. Η δημιουργία του JSS είχε ως σκοπό την διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο [JSS-36] αποτελείται από 36 ερωτήματα εκ των οποίων οι τέσσερις ερωτήσεις εστιάζουν σε καθεμία από τις εννέα διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης. Οι διαστάσεις αυτές είναι: o μισθός, οι πρόσθετες παροχές, οι ευκαιρίες προαγωγής, οι έκτακτες ανταμοιβές, που σχετίζονται με την αναγνώριση της προσπάθειας, η φύση της εργασίας, οι συνθήκες εργασίας (διαδικασίες), η επικοινωνία εντός της επιχείρησης και η σχέση με τους συνεργάτες. Για την βαθμολόγηση χρησιμοποιείται μια 6-βάθμια κλίμακα τύπου Likert διαβαθμισμένη από το 1 (Διαφωνώ πάρα πολύ) έως το 6 (Συμφωνώ πάρα πολύ).

Στατιστική Ανάλυση

Για τον υπολογισμό του βαθμού ικανοποίησης θα πρέπει αρχικά να γίνει αντιστροφή των αποτελεσμάτων των αρνητικά διατυπωμένων ερωτήσεων. Στην συνέχεια γίνεται υπολογισμός του βαθμού ικανοποίησης καθεμίας από τις εννέα διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης. Εφόσον προκύψει αποτέλεσμα [4-12) αυτό εκφράζει δυσαρέσκεια, [12-16) αβεβαιότητα, ενώ (16-24] ικανοποίηση. Τα οριακά αποτελέσματα 12 και 16 καταχωρούνται, αντίστοιχα, στην δυσαρέσκεια και στην αβεβαιότητα. Για την εκτίμηση της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης από όλες τις ερωτήσεις, ένα αποτέλεσμα [36-108) δηλώνει δυσαρέσκεια, [108-144) αβεβαιότητα, ενώ (144-216] ικανοποίηση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Job Satisfaction Survey θεωρείται ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το 2018 οι Τσούνης και Σαράφης προχώρησαν στην μετάφραση του Ερωτηματολογίου στην ελληνική γλώσσα και στον έλεγχο της αξιοπιστίας και των ψυχομετρικών του ιδιοτήτων. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (συντελεστής Cronbach’s alpha) υπολογίστηκε για κάθε υποκατηγορία και τη συνολική κλίμακα. Το καθένα ήταν πάνω από το ελάχιστο 0.50, αλλά δύο ήταν πάνω από 0,70 και η συνολική κλίμακα ήταν 0,91 (Spector, 1985).

Βιβλιογραφία

Spector, P. E. (1985). Measurement of human service staff satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. American journal of community psychology, 13(6), 693-713.

Ελληνική Στάθμιση: Τσούνης Α. και Σαράφης Π.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Επαγγελματικής Ικανοποίησης