Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής Ασθενών με Νεφρική Ανεπάρκεια

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου 

Το Ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια κατασκευάστηκε το 1994 από τους Hays, Kallich, Mapes, Coons και Carter ώστε να διερευνηθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών με τη νόσο της νεφρικής ανεπάρκειας.

Στόχος Ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με σκοπό να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της αιμοκάθαρσης στην ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Παράλληλα μελετάται η ποιότητα ζωής των ασθενών που ακολουθούν πρόγραμμα υποκατάστασης της νεφρικής τους λειτουργίας. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε κατηγορίες, τα συμπτώματα/προβλήματα (12 στοιχεία), οι επιδράσεις της νεφρικής νόσου στην καθημερινή ζωή (8 στοιχεία), το βάρος της νεφρικής νόσου (4 στοιχεία), η κατάσταση εργασίας (2 στοιχεία), η γνωστική λειτουργία (3 στοιχεία), η ποιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (3 στοιχεία), η σεξουαλική λειτουργία (2 στοιχεία) και ύπνος (4 είδη). Περιλαμβάνονται επίσης τρεις επιπλέον κλίμακες ποιότητας ζωής, η κοινωνική υποστήριξη (2 στοιχεία), η ενθάρρυνση του προσωπικού στη διαδικασία της αιμοκάθαρσης (2 στοιχεία) και ικανοποίηση του ασθενούς (1 στοιχείο).

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι την καθημερινότητά τους με τη νόσο της νεφρικής ανεπάρκειας τις τελευταίες 4 εβδομάδες, σε 36 ερωτήσεις μίας κλίμακας τύπου Likert διαφορετικών διαβαθμίσεων σε κάθε υποκλίμακα. Τα στοιχεία που παραμένουν κενά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των βαθμολογιών της κάθε κλίμακας.

Στατιστική Ανάλυση

Οι προκαθορισμένες τιμές των απαντήσεων είναι φτιαγμένες ώστε ένας χαμηλότερος βαθμός να αντικατοπτρίζει μία ευνοϊκή κατάσταση υγείας. Η διαδικασία βαθμολογίας για το KDQOL μετατρέπει πρώτα τις ακατέργαστες αριθμημένες τιμές των αντικειμένων σε πιθανό εύρος 0-100, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να αντανακλούν πάντα στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Κάθε στοιχείο τοποθετείται σε εύρος 0 έως 100, έτσι ώστε τα χαμηλότερα και υψηλότερα δυνατά αποτελέσματα να είναι 0 και 100, αντίστοιχα. Οι βαθμολογίες αντιπροσωπεύουν το ποσοστό της συνολικής πιθανής βαθμολογίας που επιτεύχθηκε. Τέσσερα από τα στοιχεία απαιτούν πρόσθετες οδηγίες. Τα στοιχεία 17 και 22 πρέπει να πολλαπλασιαστούν επί 10 για να τα τοποθετήσουν σε πιθανό εύρος 0-100. Το στοιχείο 23 βρίσκεται σε 1-6 διαμορφωμένο εύρος. Για να μετατραπεί αυτό το στοιχείο θα πρέπει να αφαιρεθεί το 1 (πιθανό ελάχιστο) από την τιμή που επέλεξε ο κάθε συμμετέχων και στη συνέχεια να διαιρεθεί η διαφορά με το 5 (διαφορά μεταξύ του δυνατού μέγιστου και του ελάχιστου) και έπειτα να πολλαπλασιαστεί με το 100. Το στοιχείο 16 πρέπει να εξεταστεί με τη δημιουργία κλίμακας σεξουαλικής λειτουργίας. Το δεύτερο και τελευταίο βήμα της διαδικασίας βαθμολογίας στην ίδια κλίμακα υπολογίζεται κατά μέσο όρο μαζί για τη δημιουργία των βαθμολογιών κλίμακας. Ως εκ τούτου, οι βαθμολογίες κλίμακας αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο για όλα τα στοιχεία της κλίμακας που απαντήθηκαν. Εάν η απάντηση στο σημείο 16 είναι “όχι”, ο βαθμός σεξουαλικής λειτουργίας πρέπει να κωδικοποιηθεί ως απών.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από την B. Bresnahan και την S. Eremenco και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας εκτιμά ότι οι κλίμακες των νεφρικών παθήσεων ξεπέρασαν το Cronbach’s alpha 0,80 με δύο εξαιρέσεις (0,69 για τη γνωστική λειτουργία, 0,61 για την ποιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης). Οι εκτιμήσεις αξιοπιστίας για τις οκτώ υποκλίμακες της έρευνας για τα 36 στοιχεία υγείας ήταν επίσης αρκετά αποδεκτές και κυμαίνονταν από 0,78 έως 0,92.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: R.D. Hays, J.D. Kallich, D.L.Mapes, S.J. Coons και W.B. Carter. (1994)

Προσαρμογή στα ελληνικά: B. Bresnahan και S. Eremenco.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Νεφρική ανεπάρκεια