Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4]

Suicidal Ideation Scale [SIS-4]

Σκοπός

Η Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4] έχει ως κύρια επιδίωξή της τον υπολογισμό και την εκτίμηση του πόσο συχνά και σε τι βαθμό εμφανίζεται στα άτομα η σκέψη και η επιθυμία να προβούν στην πράξη της αυτοκτονίας.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η δημιουργία της Κλίμακας Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4] έγινε στις Η.Π.Α., από τους Froyd και Perry (1985), ακολουθώντας το πρότυπο του Los Angeles Suicide Prevention Center Assessment of Suicide Potentially. Περιλαμβάνει 4 διαφορετικές μορφές ερωτήσεων, η χρήση των οποίων γίνεται προκειμένου να εκτιμηθεί η συχνότητα και ο βαθμός των αυτοκτονικών ιδεασμών από τους οποίους «κατακλύζεται» ένα άτομο. Προσαρμόστηκε από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική από τον Κλεφτάρα.  

Βαθμονόμηση

Οι τρεις αρχικές ερωτήσεις της Κλίμακας Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4], σχετίζονται με τη συχνότητα εμφάνισης αυτοκτονικών ιδεασμών ενός ατόμου, η αξιολόγηση της οποίας γίνεται μέσω της πενταβάθμιας κλίμακας Likert, της οποίας η τιμή 1 αντιστοιχεί στο «ποτέ» και η ένδειξη 5 αντιστοιχεί στο « όλη την ώρα». Η τέταρτη ερώτηση σχετίζεται με την κρισιμότητα και την ισχύ των αυτοκτονικών ιδεασμών, οι οποίες αξιολογούνται μέσω της τετραβάθμιας κλίμακας Likert, με την τιμή 1 να ισούται με «καθόλου σοβαρή» και η τιμή τέσσερα με «ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου αυτοκτονίας». Η βαθμολογία προκύπτει από το συνολικό άθροισμα στις απαντήσεις των παραπάνω ερωτήσεων με τις τιμές της να βρίσκονται μεταξύ των τιμών 4 και 19. Οι μεγαλύτερες τιμές σχετίζονται με κρίσιμη τάση του αυτοκτονικού ιδεασμού.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Αναφορικά με την αξιοπιστία της Κλίμακας Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4], ο δείκτης Cronbach’s a=0.95 για το σύνολο του δείγματος, a= 0.81 για το δείγμα της κοινότητας και a=0.95 για τον πληθυσμό του δείγματος των εξωτερικών ασθενών. Επιπροσθέτως με την εγκυρότητα παρουσιάζεται εσωτερική συνοχή με τον Δείκτη Cronbach’s για τις τρεις πρώτες συνιστώσες να είναι «ενεργός επιθυμία αυτοκτονίας» a=0.92, «προετοιμασία» a=0.69 και «παθητική επιθυμία αυτοκτονίας» a=0.79.

Βιβλιογραφία

Holi, M. M., Pelkonen, M., Karlsson, L., Kiviruusu, O., Ruuttu, T., Heilä, H., … & Marttunen, M. (2005). Psychometric properties and clinical utility of the Scale for Suicidal Ideation (SSI) in adolescents. BMC psychiatry, 5(1), 1-8.