Βαθμός Αναφερόμενης Εξοικείωσης [ΒΑΕ-12]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Ο Βαθμός Αναφερόμενης Εξοικείωσης (Level of Contact Report[LCR-12]) είναι μία κλίμακα, η οποία αναπτύχθηκε από τον Holmes και τους συνεργάτες του το 1999. Είναι ένα ψυχομετρικό τεστ αυτο-αναφοράς, ενώ στηρίχθηκε σε κλίμακες που είχαν χρησιμοποιηθεί προγενέστερα σε έρευνες σχετικά με το στίγμα που επικρατεί γύρω από τις ψυχικές ασθένειες. Η εν λόγω κλίμακα, δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρά την εξοικείωση με την ψυχική διαταραχή. Παράλληλα, τα ερωτήματα που περιλαμβάνει αναφέρονται σε διάφορες καταστάσεις και στηρίζονται στην εξοικείωση του ερωτώμενου με κάποιον ψυχικά ασθενή.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Ο ΒΑΕ-12  αποτελείται από 12 φράσεις/απαντήσεις, οι οποίες παρατίθενται ανάλογα με τον βαθμό οικειότητας του ερωτώμενου με την ψυχική νόσο. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη φράση είναι: «Ποτέ δεν έπεσε στην αντίληψή μου κάποιος με την ψυχική αρρώστια» και η τελευταία « Έχω μια σοβαρή ψυχική αρρώστια». Αναφορικά με την συμπλήρωση της κλίμακας, ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει 1 ή και περισσότερες από τις 12 φράσεις, ανάλογα με αυτές που τον χαρακτηρίζουν περισσότερο.

Στατιστική Ανάλυση

Έπειτα από την συμπλήρωση της κλίμακας, εξάγεται μια συνολική βαθμολογία η οποία αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη τιμή της φράσης που έχει επιλέξει ο ερωτώμενος. Σημειώνεται, πως όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία τόσο μεγαλύτερη είναι και η εξοικείωση το ατόμου με την ψυχική νόσο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Σε διάφορες μελέτες που έχουν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο, έχει παρατηρηθεί πως παρουσιάζει αρκετά μεγάλη αξιοπιστία αλλά και εγκυρότητα.

Βιβλιογραφία

Holmes, E. P., Corrigan, P. W., Williams, P., Canar, J., & Kubiak, M. A. (1999). Changing attitudes about schizophrenia. Schizophrenia bulletin25(3), 447-456.

Αρβανίτη, Α. (2008). Στάσεις έναντι των ψυχικά ασθενών σε ομάδες γενικού πληθυσμού (Doctoral dissertation, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ψυχιατρικής. Κλινική Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική).

Νικολάου, Έ. (2020). Το Στίγμα στη Σχιζοφρένεια: Μία Σύγκριση Μεταξύ των Μελλοντικών Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και Άλλων Επαγγελματιών (Doctoral dissertation, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς: Μεταπτυχιακό Κλινικής Ψυχολογίας).


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ψυχική Νόσος