Ερωτηματολόγιο Αισιοδοξίας [LOT-10]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το Eρωτηματολόγιο Αισιοδοξίας (Life Orientation Test [LOT-10]) κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1985 από τους Scheier and Carver και έπειτα αναδημοσιεύτηκε το 1994. Σκοπός των ερωτήσεων ήταν να μετρήσουν τον βαθμό αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας στο άτομο.

Στόχος Kλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Αισιοδοξίας δημιουργήθηκε με σκοπό να μελετήσει το βαθμό αισιοδοξίας ενός ατόμου σαν στοιχείο της προσωπικότητάς του. Το ερωτηματολόγιο αρχικά (1985) περιείχε 12 το πλήθος ερωτήσεις, εκ των οποίων  τέσσερεις απεικονίζουν τις προσδοκίες για τις θετικές εκβάσεις στην ζωή, τέσσερεις απεικονίζουν τις προσδοκίες για τις αρνητικές εκβάσεις και οι υπόλοιπες τέσσερεις δεν συμμετείχαν στον τελικό υπολογισμό της διάθεσης της αισιοδοξίας αλλά χρησιμοποιούνταν απλώς για να καλύψουν το βασικό αντικείμενο της μέτρησης του ερωτηματολογίου.

Στην ανανεωμένη του μορφή (1994) το Ερωτηματολόγιο Αισιοδοξίας (LOT) περιλαμβάνει πλέον 10 το πλήθος ερωτήσεις εκ των οποίων οι τρείς ερωτήσεις απεικονίζουν τις προσδοκίες για τις θετικές  εκβάσεις στην ζωή , οι τρείς απεικονίζουν τις προσδοκίες για τις αρνητικές εκβάσεις και οι υπόλοιπες τέσσερεις δεν συμβάλλουν στο αποτέλεσμα της διάθεσης της αισιοδοξίας.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η απάντηση των ερωτήσεων δίνεται σε μια κλίμακα Likert πέντε διαβαθμίσεων από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 4 (συμφωνώ απόλυτα) και οι συμμετέχοντες βαθμολογούνται για κάθε πρόταση με κριτήριο το βαθμό στον οποίων δηλώνουν ότι το περιεχόμενο της τους εκφράζει. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 24, με τις υψηλότερες τιμές να δείχνουν υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας. Στον υπολογισμό της χρησιμοποιούνται και αντεστραμμένες προτάσεις, στις οποίες η αξιολόγηση γίνεται με βαθμό αντίστροφο από τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας που έχουν υποδείξει.

Στατιστική Aνάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Αισιοδοξίας  εξάγει μια συνολική βαθμολογία, η οποία κυμαίνεται από το 0 έως το 24. Η βαθμολογία μπορεί ενδεικτικά να χωριστεί σε τρεις υπό-κλίμακες οι οποίες είναι χρήσιμες για να συγκρίνονται μεταξύ τους. Οι υπό-κλίμακες αυτές είναι: 0-13 (χαμηλή αισιοδοξία), 14-18 (μέτρια αισιοδοξία), 19-24 (υψηλή αισιοδοξία).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Eρωτηματολόγιο Aισιοδοξίας έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Το ερωτηματολόγιο χορηγείται σε άτομα 18 ετών και άνω και ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του είναι περίπου πέντε λεπτά. Το ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μελέτες στον τομέα της υγείας και της ψυχολογίας της προσωπικότητας και έχει συνδεθεί με την ψυχολογική και τη σωματική ευεξία. H εσωτερική συνέπεια του συνόλου του ερωτηματολογίου είναι ικανοποιητική, α= 0,74, όπως και οι αντίστοιχοι δείκτες για κάθε παράγοντα, αισιοδοξία 0,73 και απαισιοδοξία 0,63.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Scheier M.F. και Carver C.S.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Μουστάκη Μ. και Σταλίκας Α.

Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of personality and social psychology67(6), 1063.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Προσωπικότητα