Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή [LSI-20]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Ο Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή (Life Satisfaction Index [LSI-20])  ανήκει στα ψυχομετρικά τεστ και αναπτύχθηκε από τους Neugarten, Havighurst  και Tobin το 1961 ως εργαλείο έρευνας σχετικά με την πολυπλοκότητα της ψυχολογικής ευημερίας των ενηλίκων. 

Στόχος Κλίμακας

Ο Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή δημιουργήθηκε με στόχο να ερμηνευτούν τα μέτρα της ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων και να εξηγηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα και αποτελεσματικότερα το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τη ζωή τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Ο Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή περιλαμβάνει συνολικά 20 ερωτήσεις τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν μέσω μιας 7-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (πολύ ανακριβές, πολύ λάθος) έως 7 (πολύ ακριβές, πολύ σωστό).

Στατιστική Ανάλυση

Ο Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή  εξάγει για κάθε άτομο μια βαθμολογία, η οποία υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του αθροίσματος των 20 ερωτήσεων. Κάθε μία από τις 5 ενδιάμεσα απαντήσεις επισημαίνεται στην ανάλυση, καθώς και η ενδιάμεση απάντηση λαμβάνεται υπόψη ως «αβέβαιο». 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή έχει μεταφραστεί στα ελληνικά  από τον Δρ. Μαλικιώση- Λοϊζου, όπου τελειοποίησε τη μετάφραση μέσω  μιας αλληλουχίας αντίστροφων μεταφράσεων σε συνεργασία με δίγλωσσους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρκετοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή είναι αξιόπιστος με βαθμολογία Cronbach’s alpha 0.84. Η εσωτερική αξιοπιστία της ελληνικής μετάφρασης είχε βαθμολογία Cronbach’s ίση με 0.78, όπου συγκρίνεται ευνοϊκά με την τιμή 0.84.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Neugarten, Havighurst, Tobin. 1961

Προσαρμογή στα Ελληνικά: .Μαλικιώση-Λοϊζου Μ.

Malikiosi-Loizos, M. & Anderson, L.R. (1994). Reliability of a Greek translation of the Life Satisfaction Index. Psychological Reports, 74, 1319-1322.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω τεστ, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Προσωπικότητα