Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Συμπτωμάτων του M. D. Anderson [ΕΜΣ-19

M.D. Anderson Symptom Inventory [MDASI-19]

 

Σκοπός κλίμακας

Στόχος είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των συμπτωμάτων ενός ασθενούς και κατά πόσο αυτά  τον επηρεάζουν στην ζωή του.

Ανάλυση ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο [MDASI-19] κατασκευάστηκε από τον Cleeland και τους συνεργάτες του, το 2000 κι αποτελείται από 13 κύριες ερωτήσεις συμπτωμάτων κι άλλες 6 που αξιολογούν το βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η καθημερινότητα του ατόμου.

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου γίνεται μέσω μιας κλίμακας 11 διαβαθμίσεων από το 0 (το σύμπτωμα δεν παρουσιάστηκε) μέχρι 10 (το χειρότερο σύμπτωμα κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου) και τις 11 κύριες ερωτήσεις. Στις κλίμακες των συμπτωμάτων από το 0 (το σύμπτωμα δεν παρενέβη) μέχρι 10 (το σύμπτωμα παρενέβη ολοκληρωτικά κατά την διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου) για τις άλλες 6 ερωτήσεις. Υψηλότερο σκόρ στην κλίμακα συμπτωμάτων σημαίνει και περισσότερη συμπτωματολογία.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Η [MDASI-19] παρουσιάζει καλή εγκυρότητα και αξιοπιστία με Cronbach’s a 0,85. Ενώ έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά από την Mystakidou et al (2004)

Βιβλιογραφία

Cleeland, C. S., Mendoza, T. R., Wang, X. S., Chou, C., Harle, M. T., Morrissey, M., & Engstrom, M. C. (2000). Assessing symptom distress in cancer patients: the MD Anderson Symptom Inventory. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society89(7), 1634-1646.

Mott, F. E., Sacks, R., Johnson, F., Hutcheson, K. A., Gallagher, N., Varghese, S., & Zaveri, J. (2020). Subjective functional outcomes in oropharyngeal cancer treated with induction chemotherapy using the MD Anderson Symptom Inventory (MDASI). Laryngoscope investigative otolaryngology, 5(6), 1104-1109.

Mystakidou, K., Cleeland, C., Tsilika, E., Katsouda, E., Primikiri, A., Parpa, E., … & Mendoza, T. (2004). Greek MD Anderson Symptom Inventory: validation and utility in cancer patients. Oncology67(3-4), 203-210.