Ερωτηματολόγιο Προγεννητικού Μητρικού Δεσμού [ΕΠΜΔ-19]

Maternal Antenatal Attachment Scale [MAAS-19]

Σκοπός

Κύριος σκοπός του είναι να αξιολογήσει τον προγεννητικό δεσμό μεταξύ μητέρας και εμβρύου. 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο Προγεννητικού Μητρικού Δεσμού [ΕΠΜΔ-19], απευθύνεται κυρίως σε εγκύους και αξιολογεί τα συναισθήματα του μητρικού δεσμού απέναντι στο αγέννητο παιδί. Σύμφωνα με τον Condon (1993), το κύριο στοιχείο του προγεννητικού δεσμού αποτελεί το συναίσθημα της αγάπης που βιώνεται υποκειμενικά. Εκτιμά δύο βασικές συνιστώσες και αποτελείται από δύο υποκλίμακες. Η πρώτη καταδεικνύει την ποιότητα των μητρικών συναισθημάτων και της νοητικής αλληλεπίδρασης που δημιουργείται με το έμβρυο και η δεύτερη την ποσότητα/ένταση της μητρικής ενασχόλησης σε νοητικό επίπεδο με το αγέννητο έμβρυο.

Βαθμονόμηση

Περιλαμβάνει 19 ερωτήσεις, οι οποίες βαθμολογούνται σε μια κλίμακα τύπου Likert που κυμαίνεται από το 1 έως το 5. Το 1 συνδέεται με την απουσία της έννοιας του προγεννητικού δεσμού μητέρας-εμβρύου, ενώ ο βαθμός 5 περιλαμβάνει μητρικά συναισθήματα τα οποία είναι πολύ θετικά ή πολύ έντονα. Επιπλέον, περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις, η υποκλίμακα της ποσότητας/έντασης 

Στατιστική Ανάλυση

Η υψηλή τιμή στην συγκέντωση βαθμολογίας επί του συνόλου των 19 προτάσεων του ερωτηματολογίου Προγεννητικού Μητρικού Δεσμού [ΕΠΜΔ-19], υποδηλώνει πολύ ισχυρά συναισθήματα της μητέρας προς το παιδί, ενώ αντίθετα η χαμηλή τιμή συσχετίζεται με αδύναμη σχέση μεταξύ τους. 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Maternal Antenatal Attachment Scale [MAAS-19] αναφορικά με την εγκυρότητα, εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με όσα στοιχεία θεωρείται ότι συμμετέχουν στη διαμόρφωση του προγεννητικού μητρικού δεσμού. Σε αυτά περιλαμβάνεται η εβδομάδα κύησης (r=0.30) , καθώς και η προγεννητική κατάθλιψη (r=-0,38). Επιπλέον, σχετικά με την αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας, για το σύνολο των προτάσεων είναι α=0,73 και για τις υποκλίμακες ποιότητα, αλλά και ποσότητα/ένταση ενασχόλησης οι δείκτες αξιοπιστίας είναι α=0,59 και α=0,66 αντίστοιχα. Ιδανικά τα επίπεδα αξιοπιστίας είναι: Cronbach’s alpha για το σύνολο της βαθμολογίας είναι 0.81, για την ποιότητα 0.72 και για την ένταση 0.73. 

Βιβλιογραφία

Ertmann, R. K., Bang, C. W., Kriegbaum, M., Væver, M. S., Kragstrup, J., Siersma, V., … & Smith-Nielsen, J. (2021). What factors are most important for the development of the maternal–fetal relationship? A prospective study among pregnant women in Danish general practice. BMC psychology, 9(1), 1-9.

Tsartsara, E. (2005). The impact of miscarriage on women’s psychological responses during a subsequent pregnancy and on concepts of femininity: a cross cultural study (Doctoral dissertation, University of Keele).

Tsartsara, E., & Johnson, M. P. (2006). The impact of miscarriage on women’s pregnancy-specific anxiety and feelings of prenatal maternal–fetal attachment during the course of a subsequent pregnancy: An exploratory follow-up study. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 27(3), 173-182.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!