Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Οικογένειας [FAD-60]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Οικογένειας (Family Assessment Devise [FAD-60]) αναπτύχθηκε το 1983 από τον N. Epstein και την ερευνητική ομάδα του οικογενειακής θεραπείας για να ονομάσει και να περιγράψει τομείς της οικογενειακής λειτουργίας που πρέπει να διαχειριστούν όλες οι οικογένειες.

Στόχος Kλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Οικογένειας κατασκευάστηκε με σκοπό να εντοπίσει οικογένειες που κινδυνεύουν αλλά δεν έχουν παραπεμφθεί  για θεραπεία και ενδέχεται να ωφεληθούν από την προληπτική παρέμβαση.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι πόσο αντιπροσωπεύει την οικογένειά τους κάθε μια από τις 60 ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται σε μία κλίμακα τύπου Likert-4 διαβαθμίσεων από το 1 (Συμφωνώ πολύ) έως το 4 (Διαφωνώ πολύ). Το FAD αποτελείται από επτά υποκλίμακες που μετρούν την επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία, τους ρόλους, τη συναισθηματική ανταπόκριση, τη συναισθηματική συμμετοχή, τον έλεγχο συμπεριφοράς και τη γενική λειτουργία. Το ερωτηματολόγιο συνιστάται για τα άτομα της οικογένειας που είναι άνω των 12 ετών.

Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Οικογένειας εξάγει μία συνολική βαθμολογία, η οποία υπολογίζεται από το άθροισμα των απαντήσεων (1-4) για κάθε κλίμακα και έπειτα διαιρείται με τον αριθμό των στοιχείων κάθε μίας (6-12). Οι υψηλότερες βαθμολογίες δείχνουν χειρότερα επίπεδα οικογενειακής λειτουργίας.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηαμτολόγιο έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Γ. Κολαίτης και Ι. Τσιάντης και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας για το σύνολο των προτάσεων της κλίμακας είναι Cronbach’s a=0,92 και οι συσχετίσεις των υποκλιμάκων κυμαίνονται από 0,37 έως 0,67. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το FAD έχει επαρκή αξιοπιστία ελέγχου και επαναληπτικού ελέγχου, χαμηλούς συσχετισμούς με την κοινωνική επιθυμία, μέτριους συσχετισμούς με άλλα μέτρα αυτό-αναφοράς της οικογενειακής λειτουργίας και διαφοροποιεί σημαντικά τις κλινικά υγιείς και ανθυγιεινές οικογένειες.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: J. Akister και J. Stevenson-Hinde. (1991)

Προσαρμογή: Γ. Κολαίτης και Ι. Τσιάντης

Epstein, N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. (1983). The McMaster family assessment device. Journal of marital and family therapy9(2), 171-180.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Ερωτηματόλογιο