ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ANALYST) 

 

Εισαγωγή 

Ο Αναλυτής Δεδομένων, συλλέγει δεδομένα και στη συνέχεια μελετάει και επεξεργάζεται τις βάσεις δεδομένων προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα. Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες μπορεί να δουλέψει ένας αναλυτής δεδομένων ποικίλουν. Ωστόσο, τα πιο διαδεδομένα ερευνητικά πεδία στα οποία ένας αναλυτής δεδομένων καλείται να μελετήσει το database τους και να εξάγει συμπεράσματα είναι η ιατρική, η χημεία, η παιδεία καθώς και ο χώρος των επιχειρήσεων.

Έπειτα από την επεξεργασία και τη μελέτη των βάσεων δεδομένων, ο Αναλυτής Δεδομένων αφού έχει καταλήξει σε συμπεράσματα, συντάσσει μια αναφορά που περιέχει τα συμπεράσματα αυτά. Η αναφορά αυτή στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση υπηρεσιών και τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Η πιο σημαντική λειτουργία εργασίας για έναν αναλυτή δεδομένων είναι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων σχετικών δεδομένων ώστε να ερευνήσει ένα συγκεκριμένο θέμα, ωστόσο υπάρχουν φορές που καλείται να δημιουργήσει τα ίδια τα δεδομένα με την διεξαγωγή ερευνών. 

Απαραίτητα soft skills 

Για να ξεχωρίσει ένας αναλυτής δεδομένων στο χώρο πρέπει να διαθέτει ισχυρές:

  • Aναλυτικές ικανότητες και γνώσεις μαθηματικών
  • Γνώσεις πιθανοτήτων και στατιστικής
  • Γνώσεις Προγραμματισμού

Ωστόσο εξίσου σημαντικές θεωρούνται οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας (Public Speaking) και παρουσίασης, κριτικής σκέψης, καθώς και το ομαδικό πνεύμα εργασίας. Οι περισσότεροι αναλυτές δεδομένων έχουν τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημίου με τις επικρατέστερες σχολές να είναι τα Μαθηματικά, η Στατιστική, η Οικονομία και η Επιστήμη των υπολογιστών. 

Τεχνολογίες που πρέπει να γνωρίζει 

Αρκετά συχνά ο Αναλυτής Δεδομένων χρησιμοποιεί προγράμματα ή στατιστικά πακέτα για να οργανώνει τα δεδομένα, καθώς και τα συμπεράσματα σε πίνακες ή γραφήματα. Τα πιο σύγχρονα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις στατιστικές αναλύσεις είναι:

  • Η γλώσσα προγραμματισμού R ή Python-Statistical Programming
  • Το στατιστικό πακέτο SPSS
  • Tο στατιστικό πακέτο SAS
  • Tο στατιστικό πακέτο STATA
  • Tο στατιστικό πακέτο Minitab
  • Microsoft Excel
  • SQL (Structured Query Language) ή Oracle

Τι προσφέρουμε

Η DatAnalysis από το 2006 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με καταξιωμένους Data Analyst, οι οποίοι έχουν ισχυρές γνώσεις στα Μαθηματικά, τη Στατιστική και τον Προγραμματισμό. Στα 15 χρόνια λειτουργίας της, η DatAnalysis έχει μελετήσει και έχει επεξεργαστεί πάνω από 800 βάσεις δεδομένων τα οποία καλύπτουν όλα τα ερευνητικά πεδία.


Επικοινωνήστε με τη DatAnalysis προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.