Ερωτηματολόγιο Νοήματος Ζωής [MLQ-10]

 

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Νοήματος Ζωής (Meaning in Life Questionnaire [MLQ-10]) κατασκευάστηκε από τους Steger, Frazier και Oishi το 2006 και αξιολογεί δυο παράγοντες: κατά πόσο το άτομο έχει νόημα στη ζωή του και κατά πόσο αναζητεί κάποιο νόημα μέσω 10 προτάσεων αυτοαναφοράς.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Νοήματος Ζωής δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει κατά πόσο το άτομο έχει νόημα στη ζωή του και κατά πόσο αναζητεί κάποιο νόημα σε αυτήν.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις οι οποίες ομαδοποιούνται βάση δυο παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί είναι: η ύπαρξη νοήματος στη ζωή του ατόμου (Presence) και η αναζήτηση από το άτομο για νόημα στη ζωή του ( Search). Η απάντηση των ερωτήσεων δίνεται σε μια κλίμακα Likert επτά διαβαθμίσεων από το 1 (απόλυτα αναληθές) έως το 7 (απόλυτα αληθές) ανάλογα με το πόσο θεωρούν ότι το περιεχόμενο της κάθε ερώτησης τους εκφράζει.

Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βαθμό για κάθε μια πρόταση, ο οποίος βαθμός θα συμβάλει στην τελική βαθμολογία. Στον υπολογισμό της χρησιμοποιούνται και αντεστραμμένες προτάσεις, στις οποίες η αξιολόγηση γίνεται με βαθμό αντίστροφο από τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας που έχουν υποδείξει. Η υψηλότερη συνολική βαθμολογία για κάθε παράγοντα είναι το 35.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Νοήματος Ζωής σε σχέση με άλλα ερωτηματολόγια που μετρούν το νόημα της ζωής είναι βελτιωμένο καθώς το πλήθος των προτάσεων δεν είναι μεγάλο, οι προτάσεις του δεν επικαλύπτονται με μέτρα κατάθλιψης και η δομή των παραγόντων που μετρά είναι σταθερή. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στην τελική φάση της στάθμισής του. Στην αγγλική έκδοση έχει πολύ καλή συγκλίνουσα εγκυρότητα (0,33) και εμφανίζει πολύ καλή αξιοπιστία. Ο δείκτης Cronbach’s a για την υποκλίμακα ύπαρξης νοήματος είναι 0,82 και για την υποκλίμακα αναζήτησης νοήματος 0,87. Στην ελληνική έκδοση που έχει προσαρμοστεί από τους Φιλιππή και Σταλίκα, ο δείκτης Cronbach’s a είναι 0,83 για την υποκλίμακα ύπαρξης και 0,83 για την υποκλίμακα αναζήτησης νοήματος.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Steger M.F., Frazier P.  και Oishi S.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Φιλιππή Κ. και Σταλίκας Α.

Steger, M.F., Frazier, P., & Oishi, S. (2006). The meaning in Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for Meaning in Life. Journal of Counselling Psychology, 53, 1, 80-93.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία