Κλίμακα Τρόπων αντιμετώπισης του Καρκίνου [MACS-29]

 

Σκοπός Κλίμακας

Η Κλίμακα σημειώνει τον μοναδικό τρόπο που ο ασθενής με καρκίνο διαχειρίζεται την πάθησή του.

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα κατασκευάστηκε από τον Watson 1994 και περιλαμβάνει 29 προτάσεις που προβάλλουν 5 διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης (υποκλίμακες): απελπισία-αίσθηση αβοήθητου, γνωστική αποφυγή, αγχώδης προδιάθεση, μαχητικό πνεύμα, μοιρολατρία.

Βαθμολόγηση Κλίμακας

Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται σε μία κλίμακα με 4 διαβαθμίσεις, όπου το 1=δεν ισχύει για εμένα και 4=ισχύει για εμένα πολύ. Μια υψηλότερη βαθμολογία υποκλίμακας υποδηλώνει ισχυρότερη χρήση της στρατηγικής αντιμετώπισης.

Στατιστική Ανάλυση Κλίμακας

Δύο ομάδες παραγόντων, που πήραν τα ονόματα δυσπροσαρμογή (HH και AP) και παράγοντες θετικής προσαρμογής, παρουσίασαν υψηλές και σημαντικές συσχετίσεις (p < 0,001). Οι παράγοντες της ίδιας ομάδας, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε προσαρμογής είτε δυσπροσαρμογή, εμφάνισαν θετική συσχέτιση μεταξύ τους, ενώ εμφανίστηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων των δύο ομάδων(r = – 0,03 έως – 0,70).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας

Η ανάλυση παραγόντων φανερώνει πως η κλίμακα έχει καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Ο δείκτης Cronbach’a έχει τιμή από 0,68, ο οποίος αναφέρεται στην υποκλίμακα απελπισίας, μέχρι και την  τιμή 0,93 που αναφέρεται στην υποκλίμακα μαχητικού πνεύματος.

Βιβλιογραφία

Anagnostopoulos, F., Kolokotroni, P., Spanea, E., & Chryssochoou, M. (2006). The Mini‐Mental Adjustment to Cancer (Mini‐MAC) scale: construct validation with a Greek sample of breast cancer patients. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer15(1), 79-89.

Watson, M., Law, M. G., Santos, M. D., Greer, S., Baruch, J., & Bliss, J. (1994). The Mini-MAC: further development of the mental adjustment to cancer scale. Journal of Psychosocial Oncology12(3), 33-46.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!