Ερωτηματολόγιο Κινητοποιημένων Στρατηγικών Μάθησης [ΕΚΣΜ-13]

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Κινητοποιημένων Στρατηγικών Μάθησης [ΚΜΣ-13] (Motivated Strategies for Learning Questionnaire [MSLQ]) είναι ένα εργαλείο αυτοαναφοράς, που κατασκευάστηκε από τον Pintrich και τους συνεργάτες του το 1993, και αντανακλά μια κοινωνικό-γνωστική προσέγγιση των κινήτρων. Η ανάπτυξη του MSLQ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και η χρήση του, εκτός από εργαλείο έρευνας και εκτίμησης, επεκτάθηκε και στη βελτίωση της μάθησης των μαθητών. Όπως τόνισε ο ίδιος ο Pintrich, το εν λόγω Ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για τη μέτρηση των κινήτρων και της χρήσης των στρατηγικών μάθησης από τους μαθητές. Συνεπώς, έχει σχεδιαστεί, για να αξιολογεί τους κινητήριους προσανατολισμούς των μαθητών και τη χρήση διαφορετικών στρατηγικών μάθησης για ένα κολεγιακό μάθημα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

To Ερωτηματολόγιο [ΚΜΣ-13] αποτελείται από δύο κλίμακες, τις στρατηγικές κινήτρων και τις αυτορυθμιζόμενες στρατηγικές μάθησης. Οι στρατηγικές κινήτρων περιέχουν 3 υποκλίμακες, την αυτο-αποτελεσματικότητα, τη μέτρηση του άγχους και το εσωτερικό κίνητρο. Οι αυτο-ρυθμιζόμενες στρατηγικές μάθησης περιλαμβάνουν δύο υποκλίμακες, τη χρήση γνωστικών στρατηγικών μάθησης και την αυτο-ρύθμιση. Οι γνωστικές στρατηγικές μάθησης περιέχουν 13 ερωτήσεις, που σχετίζονται με τη χρήση των στρατηγικών από την πλευρά των μαθητών. Η υποκλίμακα της αυτορύθμισης περιλαμβάνει 9 ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με την επικέντρωση της προσοχής και με την επιμονή. Οι μαθητές αξιολογούν τους εαυτούς τους σε μια επταβάθμια κλίμακα Likert από το “δεν ισχύει καθόλου για μένα” έως το “ισχύει πολύ για μένα”.

Στατιστική Ανάλυση

Οι κατηγορίες των ερωτήσεων είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μεταβλητών, που αποτελούν την κάθε μία. Τέλος, να σημειωθεί ότι ορισμένες μεταβλητές έχουν επισημανθεί ως αντίστροφες. Αυτό σημαίνει ότι η διατύπωσή τους έχει αρνητική χροιά και γι’ αυτό θα πρέπει να επανακωδικοποιηθούν πριν την εφαρμογή των στατιστικών ελέγχων στα δεδομένα.

Εγκυρότητα Αξιοπιστία

Η γενική χρήση του Ερωτηματολογίου Κινητοποιημένων Στρατηγικών Μάθησης φανερώνει ότι είναι ένα πολύ αξιόπιστο εργαλείο, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες μελέτες, που σχετίζονται με τον τομέα της εκπαίδευσης.

Βιβλιογραφία

Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and predictive validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and psychological measurement53(3), 801-813.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ερωτηματολόγιο Κινητοποιημένων Στρατηγικών Μάθησης, Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), εγκυρότητα, αξιοπιστία