Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας NEO [ΕΠΠΠ-ΝΕΟ]

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

To Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας ΝΕΟ (NEO Five-Factor Inventory [NEO-FFI], Form S) αποτελεί την συντομευμένη έκδοση του NEO Revised Personality Inventory (NEO-PI-R), το οποίο σχεδιάστηκε από τους Costa και McCrae το 2010.

Στόχος

To Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας NEO είναι ένα εργαλείο μέτρησης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Βασίζεται στη θεωρία των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας και έχει σχεδιαστεί με σκοπό την αποτύπωση τους. Αυτοί οι πέντε παράγοντες είναι ο νευρωτισμός, η ευσυνειδησία, η εξωστρέφεια, η ευχαρίστηση και η δεκτικότητα προς νέες εμπειρίες.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων  

To Ερωτηματολόγιο [NEO-FFI] περιλαμβάνει 60 προτάσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε πέντε παράγοντες της προσωπικότητας και ο κάθε παράγοντας αποτελείται από 12 προτάσεις. Για την αξιολόγηση των προτάσεων χρησιμοποιείται μία 5-βάθμια κλίμακα Likert σταθμισμένη από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 4 (συμφωνώ απόλυτα)

Στατιστική Ανάλυση

Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου απευθύνεται σε ενήλικους και μπορεί να χορηγηθεί είτε ατομικά είτε ομαδικά. Το προφίλ του ατόμου σχεδιάζεται σύμφωνα με την βαθμολογία, που λαμβάνει σε καθέναν από τους πέντε παράγοντες, και ερμηνεύεται βάσει νορμών, οι οποίες είναι διαφορετικές για άνδρες, γυναίκες και φοιτητικό πληθυσμό. Τα στοιχεία στο NEO-FFI έχουν σχεδιαστεί στοχεύοντας στους πέντε παράγοντες της προσωπικότητας. Κάθε παράγοντας διαθέτει έξι προτάσεις. Οι βαθμολογίες αθροίζονται για την αξιολόγηση των πέντε παραγόντων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας ΝΕΟ παρουσιάζει ενδείξεις επαρκούς εννοιολογικής εγκυρότητας και με καλή αποκλίνουσα εγκυρότητα των υποκλιμάκων του. Η εσωτερική συνέπεια είναι ικανοποιητική, αφού παρουσιάζει δείκτες Cronbach’s alphas, οι οποίες κυμαίνονται από 0.64 έως 0.85 (Costa & McCrae, 1992). Έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Δημητριάδου και Σταλίκα σύμφωνα με την διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης.

Βιβλιογραφία

McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (2004). A contemplated revision of the NEO Five-Factor Inventory. Personality and individual differences36(3), 587-596.

Ελληνική Προσαρμογή: Δ. Δημητριάδου και Α. Σταλίκας


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας NEO, NEO Five-Factor Inventory, NEO-FFI, Form S, Προσωπικότητα, Ψυχομετρικά Εργαλεία