Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με τη Μηχανοργάνωση [ΝΝΑΜ]

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Eρωτηματολόγιο Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με την Μηχανογράνωση (Nurses Attitudes Toward Computerization [NATC-20]) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Brodt και Stronge το 1986 προκειμένου να μετρήσουν την στάση του νοσοκομειακού προσωπικού αναφορικά με την χρήση των ΤΠΕ.Το Ερωτηματολόγιο [NATC-20] δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει την στάση που έχει το νοσοκομειακό προσωπικό απέναντι στην χρήση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, το εν λόγω Ερωτηματολόγιο μετρά την ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας που προέρχεται από την χρήση των ΤΠΕ, το όφελος του νοσοκομείου από την χρήση των ΤΠΕ, τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας λόγω της χρήσης των ΤΠΕ καθώς και την αποδοτικότητα του προσωπικού και την αύξηση της νομικής ευθύνης.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με τη Μηχανογράφηση αποτελείται από 20 ερωτήσεις και περιλαμβάνει 5 υποκλίμακες. Οι υποκλίμακες αυτές είναι: η παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή από τη χρησιμοποίηση Η/Υ, το όφελος του ιδρύματος- οργανισμού από τη χρησιμοποίηση Η/Υ, η μείωση των θέσεων εργασίας από τη χρησιμοποίηση Η/Υ στο νοσοκομείο, η αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων του προσωπικού και η αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού από τη χρησιμοποίηση Η/Υ. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δίνονται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως 5 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Από το Ερωτηματολόγιο προκύπτει μια συνολική βαθμολογία και μια βαθμολογία για κάθε υποκλίμακα. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει ως μέσος όρος των απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις, ενώ η βαθμολογία για κάθε υποκλίμακα προκύπτει ως ο μέσος όρος των απαντήσεων στις ερωτήσεις που αναφέρονται στην εκάστοτε υποκλίμακα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου [NATC-20] έχουν ελεγχθεί και έχουν δημοσιευθεί από τους κατασκευαστές τους. Η αξιοπιστία των ερωτήσεων υπολογίστηκε με τον δείκτη Cronbach’ s a από όπου προέκυψε πως υπάρχει μέτρια αξιοπιστία, καθώς ο δείκτης υπολογίστηκε να είναι 0,66.

Βιβλιογραφία

Brodt, A., & Stronge, J. (1986). Nurses’ attitudes toward computerization in a Midwestern community hospital. Computers in Nursing4(2), 82-86.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: στάση