Κλίμακα Παρατήρησης και Εκτίμησης των Εσωτερικών Ασθενών από το Προσωπικό [ΚΠΕΕΑΠ-30]

 

Σκοπός κλίμακας

Στόχος είναι η αξιολόγηση της λειτουργικότητας των ασθενών και δημιουργία ενός γενικού δείκτη λειτουργικότητας ειδικά γι’ αυτών με χρόνια σχιζοφρένεια. Χρησιμοποιείται συνήθως από ψυχιάτρους.

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα κατασκευάστηκε από τους Honigfeld και Klett το 1966 κι αποτελείται από 30 ερωτήσεις (θετικές-αρνητικές) που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο λειτουργικό είναι ένα πάσχον άτομο με σχιζοφρένεια. Η αξιολόγηση γίνεται μετά από παρατήρηση των ασθενών, δηλαδή 3 μέρες πριν την βαθμολόγηση.

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με μια κλίμακα 5 διαβαθμίσεων από 0 (ποτέ) έως 4 (πάντοτε). Η τελική βαθμολογία βγαίνει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των μετρήσεων 2 κριτών (π.χ. ψυχιάτρους). Υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει ότι το άτομο είναι πιο λειτουργικό.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Η κλίμακα έδειξε υψηλό βαθμό αξιοπιστίας με r=0,88. Παράλληλα ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s a) έδειξε ικανοποιητική αξιοπιστία με 0,7.

Βιβλιογραφία

Honigfeld, G., Gillis, R. D., & Klett, C. J. (1966). NOSIE-30: A treatment-sensitive ward behavior scale. Psychological reports19(1), 180-182.

Kane, J., Honigfeld, G., Singer, J., & Meltzer, H. (1988). Clozapine for the treatment-resistant schizophrenic: a double-blind comparison with chlorpromazine. Archives of general psychiatry45(9), 789-796.

Margari, F., Matarazzo, R., Casacchia, M., Roncone, R., Dieci, M., Safran, S., … & Simoni, L. (2005). Italian validation of MOAS and NOSIE: a useful package for psychiatric assessment and monitoring of aggressive behaviours. International Journal of Methods in Psychiatric Research14(2), 109-118.

Nir, M. S., Khalili, R., Mahmoudi, H., Ebadi, A., & Habibi, R. (2020). Validation of the 30-item nurses’ observation scale for inpatient evaluation and mental health-care promotion. Journal of Education and Health Promotion9.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!