Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ανθεκτικότητας [EEA]

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ανθεκτικότητας (Occupational Hardiness Questionnaire [OHQ] κατασκευάστηκε από τους M. Jimenez, E. Garrosa, R. Munor και Μ. Blanco το 2014, για να μετρήσει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα μεταξύ των εργαζομένων. Η πρώτη αναφορά είχε γίνει από την S. Kobasa το 1979 σχετικά με την ανθεκτικότητα ως προσωπική πηγή ενάντια στις επιπτώσεις των αρνητικών ή αγχωτικών γεγονότων για την υγεία και συγκεκριμένα ως ρυθμιστικό του εργασιακού άγχους. Από τότε η κατασκευή έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο του.

Στόχος

Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ανθεκτικότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να μετράει την αντοχή που έχει ο εργαζόμενος στην καθημερινότητα του και την δυνατότητα του να δέχεται τις μεταβολές που μπορεί να υπάρξουν στο πρόγραμμά του. Χωρίζεται σε τρείς υποκλίμακες την ανθεκτικότητα ή αλλιώς δέσμευση, τον έλεγχο και την πρόκληση.

Βαθμονόμηση των Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 17 ερωτήσεις σκεπτόμενοι τις δικές τους αντιδράσεις σε σχέση με την εργασία τους, μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και κυμαίνεται από 17 έως 85. Με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάθεση όσον αφορά την εργασία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Τα αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου [OHQ] έδειξαν κατάλληλη εγκυρότητα και αξιοπιστία, με τιμές του Cronbach’s alpha να κυμαίνονται από 0,81 έως 0,87. Επιπλέον, σε διάστημα 4 εβδομάδων επαναληπτικού ελέγχου υπήρχε ικανοποιητική χρονική σταθερότητα μεταξύ των υποκλιμάκων.

Βιβλιογραφία

Moreno Jiménez, B., Rodríguez Muñoz, A., Garrosa Hernández, E., & Blanco Donoso, L. M. (2014). Development and validation of the Occupational Hardiness Questionnaire. Psicothema.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Occupational Hardiness Questionnaire [OHQ], ερωτηματολόγιο επαγγελματικής αντοχής, αντοχή, αξιοπιστία, ανάλυση ερωτηματολογίου