ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ [OLBI-16]

 

Στόχος Κλίμακας

Ο σκοπός του ερωτηματολόγιου αυτού είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της κλίμακας του OLBI, στα πλαίσια της μέτρησης της κόπωσης στον χώρο της εκπαίδευσης. Έχει ως στόχο δηλαδή να μετρήσει την συνολική επαγγελματική εξάντληση των εργαζομένων, συνυπολογίζοντας τη διάσταση της εξάντλησης και τη διάσταση της απεμπλοκής.

Ανάλυση Κλίμακας

Το εργαλείο Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) είναι ένα καινούριο εργαλείο έρευνας για την επαγγελματική εξουθένωση και προτάθηκε για πρώτη φορά το 2003 στην Γερμανία. Κατά πλειοψηφία αυτό που χρησιμοποιείται για  έρευνες κόπωσης στην εργασία  είναι το  Maslach Burnout Inventory (MBI).

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια 4- βάθμη κλίμακα Likert η οποία κυμαίνεται από το 1 =συμφωνώ απόλυτα έως το 4=διαφωνώ απόλυτα. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του SPSS. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 16 ερωτήσεις που καλύπτουν την διάσταση της εξάντλησης  καθώς και τη διάσταση της αποστασιοποίησης τους από την εργασία. Το εργαλείο OLBI που χρησιμοποιείται, έχει  2 παραμέτρους , την παράμετρο της εξάντλησης και την παράμετρο της αποσύνδεσης από την εργασία αντίστοιχα , με 8 ερωτήσεις για κάθε παράμετρο. Σε κάθε μια από αυτές τις 8, οι 4 από την κάθε μία παράμετρο έχουν θετική διατύπωση ενώ οι άλλες αποφατική.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας

Για την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου προσεγγίστηκε ο δείκτης Cronbach’s alpha ο οποίος ήταν εξαιρετικός για ολόκληρη την κλίμακα (0,905), ενώ για τις επιμέρους διαστάσεις της, αυτή της εξάντλησης(0,789) και αυτή της απεμπλοκής(0,877), διαπιστώνοντας πολύ καλή αξιοπιστία.

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Τσαούσης, Ι., & Ξανθοπούλου, Δ. (2013). Αξιολόγηση της παραγοντικής ισοδυναμίας του Oldenburg Burnout Inventory μεταξύ εργαζομένων και φοιτητών (No. IKEECONFAN-2014-175). Aristotle University of Thessaloniki.

Ξένη Βιβλιογραφία

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied psychology, 86(3), 499.

Demerouti, E., Bakker, A. B., Vardakou, I., & Kantas, A. (2003). The convergent validity of two burnout instruments: A multitrait-multimethod analysis. European Journal of Psychological Assessment, 19(1), 12.

Reis, D., Xanthopoulou, D., & Tsaousis, I. (2015). Measuring job and academic burnout with the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI): Factorial invariance across samples and countries. Burnout research, 2(1), 8-18.

Runyon, C. R., Paniagua, M. A., & Dyrbye, L. N. (2021). Exploring the Validity Based on Internal Structure of the Oldenburg Burnout Inventory–Medical Student (OLBI-MS). Teaching and learning in medicine, 1-14.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!