Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Ο Bowling και οι συνεργάτες του δημιούργησαν το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων (Older People’s Quality of Life [OPQOL-35]) προκειμένου να αξιολογήσουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Το ερωτηματολόγιο OPQOL-35 δημιουργήθηκε με αφορμή το πλήθος των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Στοχεύει στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής τους και στον βαθμό τον οποίο έχει επηρεαστεί από τα προβλήματα που δημιουργούνται στην υγεία των ατόμων τρίτης ηλικίας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το OPQOL-35 αποτελείται από 35 προτάσεις οι οποίες περιγράφουν καταστάσεις σχετικά με θέματα της πλήρους κάλυψης της ζωής των ηλικιωμένων. Οι ηλικιωμένοι καλούνται να προσδιορίσουν τον βαθμό στον οποίο συμφωνούν με την εκάστοτε πρόταση μέσα από μία 5-βαθμη κλίμακα Likert, η οποία κυμαίνεται από «Διαφωνώ απόλυτα» έως και «Συμφωνώ απόλυτα».

Στατιστική Ανάλυση

Κάθε κατηγορία ερωτήσεων, ανάλογα με το πλήθος ερωτήσεων από το οποίο αποτελείται, έχει και αντίστοιχο εύρος τιμών. Συγκεκριμένα, η βαθμολογία των κατηγοριών που αποτελούνται από δύο ερωτήσεις κυμαίνεται από 2 έως 10 και των κατηγοριών που αποτελούνται από 4 ερωτήσεις κυμαίνεται από 4 έως 20. Επιπλέον, των κατηγοριών που αποτελούνται από 5 ερωτήσεις, από 5 έως και 25, και τέλος αυτών που αποτελούνται από 8 ερωτήσεις κυμαίνεται από 8 έως 40. Το συνολικό σκορ προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των εκάστοτε ερωτήσεων, δηλαδή κυμαίνεται από 35 έως και 175. Όσο μεγαλύτερο είναι το τελικό σκορ, είναι καλύτερη και η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το OPQOL-35 αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για να προσδιοριστεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρότυπη έρευνα, οι δείκτες εσωτερική συνέπειας Cronbach’s a φάνηκαν αρκετά ικανοποιητικοί, καθώς ήταν μεγαλύτεροι από το 0,7.

Βιβλιογραφία

Bowling, A., Hankins, M., Windle, G., Bilotta, C., & Grant, R. (2013). A short measure of quality of life in older age: The performance of the brief Older People’s Quality of Life questionnaire (OPQOL-brief). Archives of gerontology and geriatrics56(1), 181-187.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ποιότητα Ζωής