Γνώμη για την Ψυχική Αρρώστια [ΓΨΑ-51]

Σκοπός Κλίμακας

Βασικός σκοπός της OMI-51 είναι η μέτρηση των διαστάσεων και των στάσεων απέναντι στην ψυχική νόσο. Μάλιστα, το 1962,  αποτελούσε ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο που είχε την δυνατότητα να ποσοτικοποιεί τις στάσεις των ατόμων απέναντι στα άτομα που αντιμετώπιζαν κάποια ψυχική ασθένεια.

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Γνώμη για την Ψυχική Αρρώστια [ΓΨΑ-51] (Option about Mental Illness [OMI-51]), δημιουργήθηκε από τους Cohen και Struening το 1962 και αποτελείται από 51 στοιχεία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ευρείας χρήσης και έγκυρο εργαλείο προσδιορισμού και διάκρισης των αντιλήψεων της κοινότητας απέναντι στην ψυχική ασθένεια.

Βαθμολόγηση Ερωτήσεων

Η μέτρηση με τη μέθοδο Likert συνίσταται στη διατύπωση του βαθμού συμφωνίας με μια σειρά από θετικές και αρνητικές απόψεις που αφορούν το αντικείμενο της στάσης. Κάθε στοιχείο δοκιμασίας βαθμολογείται σε μια κλίμακα 6 διαβαθμίσεων τύπου Likert ( 1= συμφωνώ απόλυτα έως 6= διαφωνώ απόλυτα). Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τον αριθμό που δίνεται ως απάντηση. Δεν υπάρχουν αρνητικές απαντήσεις.

Στατιστική Ανάλυση

Οι βαθμολογίες στον κάθε παράγοντα υπολογίστηκαν ως άθροισμα όλων των απαντήσεων και αφαίρεση αυτού από κατάλληλη σταθερά. Υψηλή βαθμολογία σε κάθε παράγοντα σημαίνει συμφωνία του ερωτηθέντα με τον παράγοντα αυτό. Ειδικότερα, οι παράγοντες που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση είναι: (α) Κοινωνική διάκριση, (β) Κοινωνικός περιορισμός, (γ) Κοινωνική φροντίδα, (δ) Κοινωνική ενσωμάτωση, (ε) Αιτιολογία.

Εγκυρότητα Κλίμακας

Η ΓΨΑ-51 παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα. Επιπρόσθετα, η Kλίμακα έχει μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα (Madianos et al., 1987; Madianos et al., 1999).

Αξιοπιστία Κλίμακας

H αξιοπιστία δοκιμής – επανάληψης βρέθηκαν υψηλές για τη συνολική κλίμακα και τους παράγοντες της.

Βιβλιογραφία

Cohen, J., & Struening, E. L. (1962). Opinions about mental illness in the personnel of two large mental hospitals. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 64(5), 349.

Madianos, M., Economou, M., Peppou, L. E., Kallergis, G., Rogakou, E., & Alevizopoulos, G. (2012). Measuring public attitudes to severe mental illness in Greece: Development of a new scale. The European Journal of Psychiatry, 26(1), 55-67.

 

Λέξεις κλειδιά: Κλίμακα, εξέταση, ψυχική νόσος, τέστ, μελέτη, έρευνα, ποσοτική έρευνα, ποσοτική ανάλυση, αξιοπιστία, εγκυρότητα, ερωτηματολόγιο έρευνας, κλίμακα μέτρησης, ερευνητική υπόθεση, ανάλυση δεδομένων, Στατιστική ανάλυση, ερευνητική πρόταση, ανάλυση απαντήσεων, μετάφραση


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Ψυχική Ασθένεια, Κλίμακα