Κλίμακα Εξωτερικής Ντροπής [ΚΕΝ-18]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Εξωτερικής Ντροπής (Other As Shammer Scale [OAS-18]) κατασκευάστηκε από τους Goss, Gilbert και Allan, το 1994 και βασίζεται στο προ υπάρχον εργαλείο αξιολόγησης της ντροπής, το ISS, το οποίο κατασκευάστηκε το 1993 από τον Cook.

Στόχος

Βασικός σκοπός της OAS-18 είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων του κάθε ατόμου σχετικά με το πως το βλέπουν και πως το κρίνουν οι άλλοι μέσα από 18 ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε γενικές αρνητικές αξιολογήσεις του εαυτού.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Εξωτερικής Ντροπής περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις οι οποίες προέκυψαν από τροποποίηση των ερωτήσεων του ISS. Οι ερωτήσεις αυτές διακρίνονται σε τρείς υποκλίμκες. Οι υποκλίμακες αυτές είναι: το αίσθημα κατωτερότητας, το αίσθημα κενού και η αντίληψη του ατόμου για την αντίδραση που έχουν οι άλλοι όταν κάνει λάθη. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις μέσω μιας πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert από το 0 (Ποτέ) έως το 4 (Πάντα).

Στατιστική Ανάλυση

Αναφορικά με την στατιστική ανάλυση, προκύπτει μια βαθμολογία για κάθε ερώτηση και στη συνέχεια προκύπτει μια συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0-72.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα των παραμέτρων της κλίμακας αυτής, έχει εξακριβωθεί από πολλές μελέτες οι οποίες εξέταζαν το αίσθημα τις ντροπής. Η Κλίμακα έχει μεταφραστεί και έχει σταθμιστεί στο ελληνικό δείγμα με τη διαδικασία της αντίστροφης μετάφρασης. Στο ελληνικό δείγμα ο δείκτης Cronbach’s alpha είναι 0.87.

Βιβλιογραφία

Goss, K., Gilbert, P., & Allan, S. (1994). An exploration of shame measures—I: The other as Shamer scale. Personality and Individual differences, 17(5), 713-717.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Γκούβα Μ., Πάσχου Α., Καλτσούδα Α., Δραγκιώτη Ε., Παραλίκας Θ., Μαντζούκας Σ., & Κοτρώτσιου Ε.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

 

Tags: Εξωτερική Ντροπή