Κλίμακα Ευτυχίας Οξφόρδης [OHS-29]

 

Ανάλυση Κλίμακας

H Κλίμακα Ευτυχίας της Οξφόρδης (Oxford Happiness Scale [OHS-29]) κατασκευάστηκε από τους Hills και Argyle το 2002 με σκοπό να αξιολογήσει βασικές διαστάσεις της υποκειμενικής ευεξίας.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Ευτυχίας της Οξφόρδης κύριο μέλημα έχει την αξιολόγηση των βασικών διαστάσεων της υποκειμενικής ευεξίας όπως η ικανοποίηση από την ζωή, η ενεργητικότητα, το θετικό συναίσθημα και η κοινωνικότητα. Τα παραπάνω αποτελούν τους τέσσερεις παράγοντες της κλίμακας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα αποτελείται από 29 προτάσεις αυτοαναφοράς που μετρούν τις διαστάσεις της υποκειμενικής ευεξίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσο ισχύει καθένα από τα θέματα της κλίμακας και να τα βαθμολογήσει με μία κλίμακα τύπου Likert 4 διαβαθμίσεων από το 1 (δεν ισχύει καθόλου) έως το 4(ισχύει πολύ).

Στατιστική Ανάλυση  

Η Κλίμακα υπολογίζει για κάθε συμμετέχοντα μια αθροιστική και μια μέση βαθμολογία ως μέτρο ελέγχου του επιπέδου ευτυχίας του. Η αθροιστική βαθμολογία μπορεί να πάρει τιμές που κυμαίνονται από 9 έως και 45 βαθμούς, ενώ η μέση βαθμολογία κλίμακας μπορεί να πάρει τιμές από 1 έως και 5 βαθμούς.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα Ευτυχίας της Οξφόρδης έχει χρησιμοποιηθεί διεθνώς αλλά και σε ελληνικές έρευνες και έχει παρουσιάσει ικανοποιητική εγκυρότητα. Ο δείκτης αξιοπιστίας του πρώτου παράγοντα (ικανοποίηση από την ζωή) είναι α=0,89 , του δεύτερου παράγοντα (ενεργητικότητα) είναι α=0,87, του τρίτου παράγοντα (θετικό συναίσθημα) είναι α=0,79 και του τέταρτου παράγοντα (κοινωνικότητα) είναι α=0,83.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Hills P. και Argyle M.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Καραδήμας Ε.

Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and individual differences33(7), 1073-1082.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Συμβουλευτική ψυχολογία