Κλίμακα Συμπτωμάτων Άγχους του Πόνου

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Συμπτωμάτων Άγχους του Πόνου (Pain Anxiety Symptoms Scale [PASS-20]) κατασκευάστηκε από τους McCracken & Dhingra το 2002. Επίσης, αποτελεί τη σύντομη μορφή του αρχικού ερωτηματολογίου, το οποίο περιλάμβανε στην κανονική εκδοχή του 40 ερωτήσεις σχετικές με το φόβο και τις αγχώδεις αντιδράσεις, που αναπτύσσουν τα άτομα απέναντι στον πόνο.

Στόχος

Η Κλίμακα Συμπτωμάτων Άγχους του Πόνου [PASS-20] αναπτύχθηκε με σκοπό να μετράει το φόβο του πόνου και τις αντιδράσεις του άγχους σε αυτόν. Είναι ένα μέσο αξιολόγησης της σημασίας του φόβου του πόνου σε υπερβολικές ή επίμονες συμπεριφορές πόνου.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι την δικιά τους αντιμετώπιση έναντι του άγχους του πόνου. Η Κλίμακα PASS-20 περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις, που αποτελούνται από 4 υποκλίμακες, οι οποίες είναι: το Σωματικό άγχος, το Γνωστικό άγχος, το Φόβο και την Διαφυγή/Αποφυγή. Επίσης, οι ερωτήσεις διαβαθμίζονται μέσω μίας κλίμακας τύπου Likert-6 από το 0 (Ποτέ) έως το 5 (Πάντα).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 0 έως 80. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν ότι όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο μεγαλύτερο άγχος παρουσιάζουν τα άτομα αυτά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Συμπτωμάτων Άγχους του Πόνου [PASS-20] παρουσιάζει ισχυρή εσωτερική συνέπεια, αξιοπιστία και καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής και προβλεπτικής ικανότητας με συντελεστή Cronbach’s alpha 0,833.  Ως ερευνητικό εργαλείο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για την ταξινόμηση των ασθενών που πονούν σε σχέση με το επίπεδο άγχους που σχετίζεται με τον πόνο αυτό.

Βιβλιογραφία

McCracken, L. M., & Dhingra, L. (2002). A short version of the Pain Anxiety Symptoms Scale (PASS-20): preliminary development and validity. Pain research and management, 7(1), 45-50. 


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags:  Αγχος, Πόνος