Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών Βραχείας Μορφής [ΕΙΑΒΜ-18]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών (Patient Satisfaction Questionnaire [PSQ-18]) δημιουργήθηκε από τους Ware, Snyder και Wright το 1976. Βλέποντας ότι η ικανοποίηση του ασθενούς έχει συσχετιστεί με τη συμμόρφωση του ασθενούς σε ιατρικές συστάσεις, την προθυμία του να προσφύγει σε δικαστικούς χώρους λόγω αντιεπαγγελματικών συμπεριφορών, οι εξαγορές γιατρών και η διαγραφή από προπληρωμένα προγράμματα υγείας οδήγησαν τον Ware και τους συνεργάτες του να αναγνωρίσουν τη σημασία της ικανοποίησης του ασθενούς στην αξιολόγηση της ποιότητας της ιατρικής περίθαλψης και έτσι δημιούργησαν αυτό το ερωτηματολόγιο.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με σκοπό να υπάρχει ένα μέσο με το οποίο ο ασθενής θα αξιολογεί το σύστημα υγείας και έτσι θα γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 18 ερωτήσεις για την ιατρική περίθαλψη την οποία λαμβάνουν την παρούσα στιγμή. Εάν δεν λαμβάνουν κάποια ιατρική περίθαλψη, καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι τι περίθαλψη θα ήθελαν να έχουν αν χρειαζόταν να νοσηλευτούν. Οι ερωτήσεις απαντώνται μέσω μίας κλίμακας τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (Συμφωνώ πολύ) έως το 5 (Διαφωνώ πολύ).

Στατιστική Ανάλυση

Αναφορικά με την στατιστική ανάλυση, εξάγεται μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 18 έως 90. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν ότι ο ασθενής αντιμετώπισε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά και έμεινε απογοητευμένος, ενώ οι χαμηλές τιμές υποδεικνύουν έναν ασθενή αρκετά ικανοποιημένο από την ιατρική περίθαλψη την οποία είχε.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τον Ν. Πολύζο και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου δείχνει αποδεκτή εσωτερική συνέπεια με Cronbachs alpha 0,74. Επίσης βρέθηκε ουσιαστική συνδιακύμανση μεταξύ των ερωτήσεων.

Βιβλιογραφία

Ware, J. E. (1976). Development and validation of scales to measure patient satisfaction with health care services. Southern Illinois University [School of Medicine].

Προσαρμογή στα ελληνικά: Ν. Πολύζος.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ικανοποίηση