Κλίμακες Εκτίμησης της Προσποίησης [ΚΕΠ-40]

Σκοπός Κλιμάκων

Κύρια επιδίωξη των Κλιμάκων της Εκτίμησης της Προσποίησης [ΚΕΠ-40] είναι ο έλεγχος και ο υπολογισμός των δύο βασικών ειδών της κοινωνικής συμπεριφοράς, της αυταπάτης (Self Deception), καθώς και της δημιουργίας εντυπώσεων (Impression Management).

Ανάλυση Κλιμάκων

Οι Κλίμακες Εκτίμησης της Προσποίησης [ΚΕΠ-40], είναι «διαμορφωμένες», προκειμένου να συμβάλουν στην εκτίμηση της κοινωνικής συμπεριφοράς που προτιμάται να εκδηλώνεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις και παράλληλα να αξιολογούν τα στοιχεία που «συνθέτουν» την προσωπικότητα ενός εξεταζόμενου, τα οποία φανερώνονται στην περίπτωση που ο ίδιος αναφέρεται στον εαυτό του. Συνεπώς, η δοκιμασία έχει αξιοποιηθεί επιτυχώς για την επίτευξη αρκετών στόχων, όπως είναι η κλινική εκτίμηση των στοιχείων της προσωπικότητάς, δημιουργία ψυχομετρικών εργαλείων, καθώς και η αξιολόγησή τους.

Εφαρμόζεται συχνά σε αρκετές αντιστοιχίες δοκιμασιών για τον εντοπισμό ενδεχόμενης «αλλοίωσης» των στοιχείων. Οι Κλίμακες Εκτίμησης της Προσποίησης [ΚΕΠ-40], εμπεριέχουν 40 ερωτήσεις, οι οποίες αξιολογούν τις δύο βασικές μορφές της συμπεριφοράς που προτιμάται να έχουν οι εξεταζόμενοι. Είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικές για άτομα άνω των 16 χρόνων και έχουν ως βασική προϋπόθεση τη δυνατότητα ανάγνωσης στο βαθμό Δ’ και Ε’ επιπέδου. Η συμπλήρωσή τους διαρκεί 5 με 7 λεπτά και ενδείκνυται για τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών και μη.  

Βαθμονόμηση Κλιμάκων

Η κάθε ερώτηση περιλαμβάνει μια πενταβάθμια κλίμακα, με το 1 να ισοδυναμεί με «μη αληθές» και το 5 με το «απολύτως αληθές». Η πλήρης βαθμολογία προκύπτει από την πρόσθεση μόνο των «υπερβολικών» τιμών, οι οποίες «μετασχηματίζονται» σε Τ-τιμές. 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλιμάκων

Αναφορικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των κλιμάκων Εκτίμησης της Προσποίησης [ΚΕΠ-5], προκύπτει ότι σε υπάρχει σε ικανοποιητικό επίπεδο, σύμφωνα με τα δοκιμαστικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την ελληνική έκδοση.  Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s a) έδειξε πολύ καλή αξιοπιστία με 0,85.

Βιβλιογραφία

Rogoza, R., Wyszyńska, P., Maćkiewicz, M., & Cieciuch, J. (2016). Differentiation of the two narcissistic faces in their relations to personality traits and basic values. Personality and Individual Differences95, 85-88.

Paulhus, D. L. (2018). The Big Two dimensions of desirability. In Agency and communion in social psychology (pp. 79-89). Routledge.

Freeman, J., & Samson, F. (2012). Are you telling the truth? Psychopathy assessment and impression management in a community sample. The Open Criminology Journal5(1).


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!