Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Αμοιβής Εργαζομένων [ΕΙΑΕ–20]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης της Αμοιβής Εργαζομένων (Pay Satisfaction Questionnaire [PSQ-20]) κατασκευάστηκε το 1985 από τους  Herbert G. Heneman και Donald P. Schwab. Βασίστηκε στην υπόθεση πως η ικανοποίηση ενός εργαζομένου ως προς τις αμοιβές του είναι πολυδιάστατη. Επομένως, σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των πέντε διαστάσεων (επίπεδο, παροχές, αυξήσεις, δομή και διοίκηση) που φαίνεται να αποτελούν βασικό πυλώνα σε αυτό.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Η δομή του ερωτηματολογίου αποτελείται από 20 στοιχεία (τέσσερα για κάθε μία από τις πέντε διαστάσεις) μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert, όπου οι απαντήσεις σε κάθε διάσταση-κατηγορία κυμαίνονται από 1 (Πολύ δυσαρεστημένος) έως και 5 (Πολύ ικανοποιημένος). Επομένως, όσο περισσότερη είναι η συνολική βαθμολογία τόσο περισσότερο ο εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος από τις οικονομικές του απολαβές.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ύστερα από αρκετές μελέτες αποδείχθηκε πως το ερωτηματολόγιο PSQ-20 παρουσιάζει υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και εγκυρότητας μέσω του συντελεστή Cronbach’s, όπου ήταν α=0,94 για το επίπεδο, α=0,93 για τις παροχές, α=0.84 για τις αυξήσεις και α=0.85 για τη δομή και τη διοίκηση.

Βιβλιογραφία

Heneman III, H. G., & Schwab, D. P. (1985). Pay satisfaction: Its multidimensional nature and measurement. International journal of Psychology, 20(1), 129-141.

 


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!