Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Γνώσεων Κατανόησης της Φαινυλκετονουρίας (PKU-23)

Phenylketonuria Knowledge Understanding [PKU-23]

Σκοπός ερωτηματολογίου

Στόχος είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και της κατανόησης πάνω στο ενδογενές μεταβολικό νόσημα φαινυλκετονουρία.

Ανάλυση ερωτηματολογίου

Το παρόν ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τον Λουμάκη το 1989 κι αποτελείται από 23 ερωτήσεις που αφορούν τις γνώσεις πάνω στο ενδογενές μεταβολικό νόσημα φαινυλκετονουρία.  

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου

Από τις ερωτήσεις, οι 10 απαντώνται με σωστό ή λάθος ενώ οι υπόλοιπες 13 είναι πολλαπλής επιλογής 4 πιθανών απαντήσεων. Έχει σχεδιαστεί με την μέθοδο Oppenheim (1973) και έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά. Η βαθμολόγηση βγαίνει από το άθροισμα των σωστών απαντήσεων και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το σκορ των ατόμων σε ελλιπείς, μέτριες και επαρκείς γνώσεις.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας cronbach’s a έδειξε ικανοποιητική αξιοπιστία με 0.78.

Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

Λουμάκου, Μ. (1989). Στάσεις γονέων φαινυλκετονουρικών παιδιών και η συμβολή τους στο θεραπευτικό αποτέλεσμα (Doctoral dissertation, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Ξένη βιβλιογραφία

Wang, X., Firdous, A., Xu, L., Chen, P., Liao, F., Lin, J., & Sun, J. (2019). A New Layered Silicogermanate PKU-23 and Its Transformation to a Zeolite with Three-Dimensional Channels. Crystal Growth & Design19(4), 2272-2278.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!