Αξιολόγηση Συμπεριφοράς Πλουραλισμού και Ποικιλομορφίας

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Συμπεριφοράς Πλουραλισμού και Ποικιλομορφίας (Pluralism and Diversity Attitude Assessment [PADAA-19]) αναπτύχθηκε το 1996 από την Stanley και αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης της στάσης απέναντι στην πολιτιστική ποικιλομορφία και τον πολιτιστικό πλουραλισμό.

Στόχος κλίμακας

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης Κλίμακας είναι να μετρά τον βαθμό στον οποίο ο ερωτώμενος έχει θετικές στάσεις απέναντι στον πολιτιστικό πλουραλισμό και εάν ένα άτομο αισθάνεται άνετα ή άβολα με τη διαφορετικότητα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η PADAA-19 αποτελείται συνολικά από 19 στοιχεία, τα οποία ταξινομούνται σε 4 υποκλίμακες. Οι 4 αυτές υποκλίμακες σχετίζονται με το αν οι ερωτηθέντες εκτιμούν, υπολογίζουν και εφαρμόζουν τον πολιτισμικό πλουραλισμό και κατά πόσο άβολα νιώθουν με την πολιτισμική ποικιλομορφία. Όλα τα ερωτήματα απαντώνται μέσω μίας 6-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (Διαφωνώ Απόλυτα) έως το 6 (Συμφωνώ Απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Το εύρος των βαθμολογιών σε καθένα από τις υποκλίμακες καθορίζει την υποκείμενη στάση πολιτιστικής ποικιλομορφίας και πολιτιστικού πλουραλισμού του κάθε συμμετέχοντα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το εύρος της  εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s alpha) κυμάνθηκε από 0.72 έως 0.85 για τους τέσσερις παράγοντες, ενώ για τη συνολική PADAA-19 ήταν α= 0.91 και η αναφερόμενη αξιοπιστία δοκιμής-επανελέγχου ήταν α= 0.84.

Βιβλιογραφία

Stanley, L. S. (1996). The development and validation of an instrument to assess attitudes toward cultural diversity and pluralism among preservice physical educators. Educational and Psychological Measurement, 56(5), 891-897.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμπεριφορά Πλουραλισμού και Ποικιλομορφίας