Κλίμακα Θετικού και Αρνητικού Συνδρόμου της Σχιζοφρένειας [ΚΘΑΣΣ-30]

 

Σκοπός Κλίμακας

Στόχος της έρευνας είναι να εντοπίσει τα θετικά και τα αρνητικά συμπτώματα που εμφανίζονται στη σχιζοφρένεια.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα δημιουργήθηκε από τους Kay et al., το 1987. Αποτελείται από 30 θέματα που αφορούν συμπτώματα της σχιζοφρένειας και γίνεται οργάνωση σε υποκλίμακες για αυτά που ανταποκρίνονται στα θετικά και στα αρνητικά συμπτώματα αλλά και στην γενική ψυχοπαθολογία. Επίσης, υπάρχουν πέντε συμπτωματολογικές συναθροίσεις. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται στην κλίμακα 7 θετικά συμπτώματα, 7 αρνητικά και 16 θέματα που αφορούν την γενική ψυχοπαθολογία.

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολογία γίνεται σε μία επταβάθμια κλίμακα και κάθε στοιχείο λαμβάνει την αντίστοιχη βαθμολογία του ανάλογα με το επίπεδο σοβαρότητας του. Συνεπώς, το 1 αντιστοιχεί στο «δεν υπάρχει» ενώ το 7 στο «ακραία σοβαρότητα». Επομένως η συνολική βαθμολογία προκύπτει αθροιστικά και η μεγαλύτερη βαθμολογία υποδηλώνει μεγαλύτερα προβλήματα.

Εγκυρότητα Κλίμακας

Αναφορικά με την ελληνική προσαρμογή, από τους Ντώνιας και συν., ένα μέτρο εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής ήταν οι συσχετίσεις για την θετική, την αρνητική και την κλίμακα γενικής ψυχοπαθολογίας. Ο συντελεστής συνάφειας που αφορά την κλίμακα θετικού συνδρόμου και την κλίμακα αρνητικού συνδρόμου ανέρχεται στο 0,31. Επιπλέον, ο συντελεστής συνάφειας για την κλίμακα θετικού συνδρόμου με αυτή που αφορά την γενική ψυχοπαθολογία ανέρχεται στο 0,71 και τέλος ο συντελεστής συνάφειας για την κλίμακα αρνητικού συνδρόμου και αυτή της γενικής ψυχοπαθολογίας είναι 0,68.

Αξιοπιστία Κλίμακας

Για τα δύο μισά της κλίμακας η αξιοπιστία ήταν 0,77. Ο συντελεστής συνάφειας του Pearson r ανάμεσα στους βαθμολογητές των επιμέρους στοιχειών βρέθηκε μεταξύ του 0,76 και του 0,97. Η αξιοπιστία των διαφόρων θεμάτων με τις υποκλίμακες και τις συμπτωματολογικές συναθροίσεις στις οποίες εντάσσονταν ήταν ικανοποιητική, με εξαίρεση πέντε στοιχείων που ανήκαν στην υποκλίμακα  γενικής ψυχοπαθολογίας. Η αξιοπιστία ανάμεσα στους βαθμολογητές για το θετικό σύνδρομο ήταν 0,93, για το αρνητικό 0,96 ενώ ο σύνθετος δείκτης πήρε την τιμή 0,95. Επίσης η αντίστοιχη αξιοπιστία για την γενική ψυχοπαθολογία ήταν 0,96. Η αξιοπιστία ανάμεσα στους βαθμολογητές που αφορά τις συναθροίσεις ήταν 0,96 για την ανέργεια και 0,97 για τη διαταραχή σκέψης, Επιπλέον, για την ενεργοποίηση λήφθηκε η τιμή 0,84, για την επιθετικότητα η τιμή 0,92 και για την κατάθλιψη η τιμή αξιοπιστίας 0,92 αντίστοιχα.

Βιβλιογραφία

Kay, S. R., Fiszbein, A., & Opler, L. A. (1987). The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophrenia bulletin, 13(2), 261-276.

Kay, S. R., Opler, L. A., & Lindenmayer, J. P. (1988). Reliability and validity of the positive and negative syndrome scale for schizophrenics. Psychiatry research, 23(1), 99-110.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!