Απογραφή Πρακτικής Ηγεσίας [LPI-30]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το μοντέλο Απογραφής Πρακτικής Ηγεσίας (Leadership Practices Inventory [LPI-30]) σχεδιάστηκε το 1987 από τους Kouzes, J. M. και Posner, B. Z. Δημιουργήθηκε διότι οι συγγραφείς του ήταν περίεργοι για το πώς «συνηθισμένοι άνθρωποι» επιτυγχάνουν «εξαιρετικά αποτελέσματα». To ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε αρχικά σε θεωρητικές θεμελιώσεις. Αυτό το θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός μέτρου  πρακτικών ηγεσίας και των σχετιζόμενων συμπεριφορών.

Στόχος Κλίμακας

Το μοντέλο Απογραφής Πρακτικής Ηγεσίας αναπτύχθηκε επίσημα ως ένα εργαλείο 30 στοιχείων με έξι δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν καθεμία από τις πέντε πρακτικές ηγεσίας. Αναπτύχθηκαν δύο παράλληλες μορφές του LPI: μία για αυτοαξιολόγηση και μία για αξιολόγηση «άλλου» προσώπου. Ο LPI που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση ενός άλλου ατόμου ονομάστηκε αρχικά LPI-other αλλά αργότερα μετονομάστηκε σε LPI-observer.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Leadership Practices Inventory είναι ένα ερωτηματολόγιο που περιέχει 30 δηλώσεις συμπεριφοράς – έξι για κάθε μία από τις πέντε πρακτικές της υποδειγματικής ηγεσίας. Οι ερωτήσεις αυτές απαντώνται μέσω μιας κλίμακας Likert 10-διαβαθμίσεων. Με καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο με σταδιακό τρόπο για να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τις τρέχουσες ηγετικές πρακτικές τους. Οι πέντε διαφορετικές περιοχές των πρακτικών ηγεσίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι οι εξής: διαμόρφωση σχεδίου (model the way), έμπνευση κοινού οράματος (inspire a shared vision), πρόκληση καινοτομιών (challenge the process), ενεργοποίηση συνεργατών (enable others to act), ψυχική ενθάρρυνση (encourage the heart).

Στατιστική Ανάλυση

Στην απογραφή των πρακτικών ηγεσίας, οι ηγέτες συμπληρώνουν την εκδοχή Self, βαθμολογώντας τον εαυτό τους ως προς τη συχνότητα με την οποία πιστεύουν ότι ασκούν καθεμία από τις τριάντα συμπεριφορές. Πέντε έως δέκα άλλα άτομα -που συνήθως επιλέγονται από τους «ηγέτες», συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο της εκδοχής Observer, βαθμολογώντας τους ηγέτες ως προς τη συχνότητα με την οποία πιστεύουν ότι επιδίδονται σε κάθε συμπεριφορά. Τα στοιχεία του LPI κατονομάζουν τις συμπεριφορές που αποτελούν παράδειγμα ηγετικής συμπεριφοράς- οι υψηλότερες βαθμολογίες στο ερωτηματολόγιο συσχετίζονται με βελτιωμένη ηγετική απόδοση, επιτυχημένες ομάδες συνεργασίας  και μεγαλύτερη προσήλωση, αξιοπιστία και ικανοποίηση

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Τα στοιχεία του LPI συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους σε κάθε κλίμακα και η αξιοπιστία δοκιμής-επαναληπτικής εξέτασης είναι υψηλή.  Η εσωτερική αξιοπιστία, όπως μετράτε με το Άλφα του Cronbach, είναι ισχυρή, με όλες τις κλίμακες πάνω από το επίπεδο .75.  Οι εμπειρικοί έλεγχοι των διαφορών μεταξύ των ηγετών (με τη χρήση της φόρμας Leadership Practices Inventory-Self) και των μελών τους (με τη χρήση της φόρμας Observer) δεν αποκαλύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (σε επίπεδο πιθανότητας 0,001) μεταξύ αυτών των δύο ομάδων.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Kouzes, J. M. και Posner, B. Z.

Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2012). LPI: Leadership Practices Inventory: Development Planner (Vol. 270). John Wiley & Sons.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Ερωτηματολόγιο