Κλίμακα Αξιολόγησης Προβληματικής Κατανάλωσης Αλκοόλ [ΚΑΠΚΑ-200]

 

Σκοπός

Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει ως σκοπό την αποτύπωση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των χρηστών αλκοόλ, καθώς και την μελέτη και αξιολόγηση της κατανάλωσης αλκοόλ όταν αυτή καταστεί προβληματική.

Βασικά στοιχεία

Το ερωτηματολόγιο [ASI] κατασκευάστηκε από τους McLellan et al. (1980) και προσαρμόστηκε για τον ελληνικό πληθυσμό από το ΚΕΘΕΑ στο ερωτηματολόγιο [ΚΑΠΚΑ-200] και είναι αυτοχορηγούμενο. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει σχετίζονται με κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών αλκοόλ, με κριτήρια εκτίμησης της προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ, πληροφορίες για την πρώτη φορά που δοκίμασαν να καταναλώσουν αλκοόλ και μέθυσαν, τις φορές που εφάρμοσαν συγκεκριμένη θεραπεία, προκειμένου να απεξαρτηθούν και πληροφορίες που σχετίζονται με το ιστορικό οικογενειακής κατανάλωσης. 

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Πρόκειται για μια δομημένη συνέντευξη 200 ερωτήσεων σε 7 υποκλίμακες που συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα και τις συνέπειες της χρήσης, καθώς και τους σχετικούς παράγοντες. Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε 5 κατηγορίες κυρίως με βασικό στόχο την συλλογή πληροφοριών του ιστορικού, τόσο του προσωπικού όσο και του οικογενειακού, που αφορά διάφορες πτυχές της εξαρτησιογόνας σχέσης τους με το αλκοόλ.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το [ΚΑΠΚΑ-200] είναι ένα χρήσιμο ερευνητικό εργαλείο για την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των διαταραχών της χρήσης αλκοόλ. Διαπίστωσε ισχυρή εσωτερική συνοχή για το [ΚΑΠΚΑ-200] (με τον δείκτη Cronbach’s a= 0,84) και εκτιμήσεις ευαισθησίας και ειδικότητας για τις υποκλίμακες ναρκωτικών και αλκοόλ που κυμαίνονται μεταξύ 0,79 και 0,86

Βιβλιογραφία

Ξένη Βιβλιογραφία

Lewis, G. (1996). DSM-IV. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edn. By the American Psychiatric Association.(Pp. 886;£ 34.95.) APA: Washington, DC. 1994. Psychological Medicine26(3), 651-652.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Μάνος, Ν. (1997). Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!